ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych

Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

a) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) rocznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

a) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym (Dz. U. Nr 220, poz. 2235).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005  r. (poz. 617)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).