ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

Na podstawie art. 104 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin oraz plomb urzędowych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem".

§ 2. Stawka opłaty za wydanie etykiety spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie:

1) wypełnionej przez wojewódzkiego inspektora, w przypadku materiału:

a) szkółkarskiego — wynosi 0,10 zł,

b) siewnego — wynosi 0,23 zł;

2) niewypełnionej przez wojewódzkiego inspektora, w przypadku materiału:

a) szkółkarskiego — wynosi 0,08 zł,

b) siewnego — wynosi 0,20 zł.

§ 3. Stawka opłaty za wydanie paszportu roślin w formie etykiety zawierającej:

1) 10 informacji — wynosi 0,23 zł;

2) 5 informacji — wynosi 0,10 zł;

3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku:

a) sadzeniaków ziemniaka — wynosi 0,23 zł,

b) materiału siewnego, innego niż wymieniony w lit. a — wynosi 0,10 zł.

§ 4. Stawka opłaty za wydanie plomby urzędowej wynosi 0,30 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem § 3 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).