ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego, w przypadku gdy gwarantowany próg ustalony dla grupy odmian na dane zbiory jest wyższy niż gwarantowany próg ustalony na poprzednie zbiory.

§ 2. 1. Dodatkowe kwoty produkcji surowca tytoniowego, o których mowa w § 1, są przydzielane na wniosek:

1) producentom surowca tytoniowego, którzy nie są członkami grup producentów tytoniu, lub grupom producentów tytoniu, jeżeli została wobec nich zastosowana redukcja kwot produkcji surowca tytoniowego, w stosunku do kwot z poprzedniego

zbioru dla innej grupy odmian — do wysokości nieprzekraczającej tej redukcji;

2) grupom producentów tytoniu, jeżeli w przypadku otrzymania dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego członkowie tych grup mogą dokonać racjonalizacji produkcji danej grupy odmian tytoniu.

2. Dodatkowe kwoty produkcji surowca tytoniowego są przydzielane grupom producentów tytoniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po rozpatrzeniu wniosków producentów surowca tytoniowego lub grup producentów tytoniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Podział dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego jest dokonywany proporcjonalnie do wielkości redukcji, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub proporcjonalnie do wielkości kwoty produkcji surowca tytoniowego przydzielonej grupie, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziatem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).