ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dopuszczalne zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz. 771)

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PASZACH



1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają następujące przepisy Unii Europejskiej:

1) Dyrektywę Rady 90/642/EEC z dnia 27 listopada 1990 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w określonych produktach pochodzenia roślinnego, włączając w to owoce i warzywa (Dz. Urz. WE L 350, z 14.12.1990, ze zm.);

2) Dyrektywę Rady 86/362/EEC z dnia 24 lipca 1986 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w zbożu (Dz. Urz. WE L 221, z 7.08.1986, ze zm.);

3) Dyrektywę Rady 86/363/EEC z dnia 24 lipca 1986 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 221, z 7.08.1986, ze zm.);

4) Dyrektywę Rady 76/895/EEC z dnia 23 listopada 1976 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 340, z 9.12.1976, ze zm.).