ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania weterynaryjne dla:

a) umieszczania na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatków do wzbogacania gleby w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 2) , wytworzonych z ubocznych produktów zwierzęcych przetworzonych metodą 1, zwanych dalej „polepszaczami gleby”,

b) unieszkodliwiania polepszaczy gleby;

2) sposób wykorzystania polepszaczy gleby.

§ 2. 1. Niedopuszczalne jest stosowanie polepszaczy gleby:

1) na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;

2) do produkcji podłoży ogrodniczych;

3) pod uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, z wyjątkiem przygotowywania stanowiska pod te uprawy w roku poprzedzającym sadzenie roślin.

2. Polepszacze gleby mogą być stosowane:

1) przy zakładaniu plantacji traw;

2) przed siewem zbóż, kukurydzy, roślin motylkowatych, poplonów ścierniskowych oraz roślin przeznaczonych do celów technicznych.

3. Polepszacze gleby stosuje się w ilości do 5 ton na 1 ha uprawy, nie częściej niż raz na 2 lata.

§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii może przeprowadzić kontrolę wykorzystania polepszaczy gleby, na podstawie analizy ryzyka dostania się ich do łańcucha pokarmowego zwierząt.

§ 3a. 1. Podmiot nabywający polepszacze gleby zgłasza zamiar ich nabycia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia polepszacza gleby i jednocześnie:

1) okazuje:

a) dokument potwierdzający tożsamość,

b) wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument potwierdzający wielkość uprawianego gruntu;

2) przedkłada do podpisu dwa egzemplarze oświadczenia, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnia do nabycia polepszacza gleby przez okres 30 dni od dnia podpisania tego oświadczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza podmiot nabywający w dwóch egzemplarzach, po jednym dla siebie i podmiotu zbywającego.

3. Podmiot nabywający polepszacze gleby przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez 2 lata od dnia jego sporządzenia.

§ 4. Podmiot zbywający polepszacze gleby niezwłocznie po ich zbyciu przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia polepszacza gleby kopię oświadczenia, o którym mowa w § 3a ust. 1 pkt 2.

§ 5. 1. Podmiot nabywający polepszacze gleby przechowuje je:

1) w miejscu zabezpieczonym przed dostępem zwierząt – w przypadku opakowanych polepszaczy gleby;

2) w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem zwierząt – w przypadku nieopakowanych polepszaczy gleby.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oczyszcza się i odkaża po zużyciu każdej partii polepszaczy gleby.

§ 6. Załadunek i rozładunek polepszaczy gleby odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu nieużywanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, przy czym sprzęt ten powinien być przechowywany w sposób uniemożliwiający zwierzętom dostęp do niego.

§ 7. 1. Polepszacze gleby po przywiezieniu na pole niezwłocznie miesza się z glebą przy użyciu maszyn przeznaczonych do tego celu.

2. Opakowania po polepszaczach gleby:

1) zabezpiecza się przed dostępem zwierząt;

2) przechowuje w sposób uniemożliwiający ich kontakt ze sprzętem używanym przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich.

§ 8. 1. Polepszacze gleby mogą być umieszczane na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mają termin ważności nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

2. Na opakowaniach polepszaczy gleby umieszcza się:

1) napis „polepszacze gleby” i adres albo zarejestrowany znak handlowy producenta;

2) nazwę gatunku zwierzęcia, z którego zostały wyprodukowane.

§ 9. 1. Podmiot zbywający polepszacze gleby, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w art. 9 rozporządzenia nr 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, dodatkowo prowadzi dokumentację, która zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz podpis podmiotu nabywającego;

2) ilość polepszacza gleby nabytego przez podmiot nabywający;

3) numer rejestracyjny środka transportu;

4) datę nabycia.

2. Podmiot zbywający polepszacze gleby przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w § 3a ust. 1 pkt 2, przez 2 lata od dnia ich zbycia.

3. Jeżeli podmiotem nabywającym polepszacze gleby jest osoba, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniającego to rozporządzenie (Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), osoba ta wpisuje do dokumentacji, o której mowa w tym artykule, także rodzaj znacznika użytego do oznakowania polepszacza gleby.

§ 9a. Podmiot wykorzystujący polepszacze gleby, który jednocześnie jest ich wytwórcą, każdorazowo informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia polepszacza gleby o zamiarze ich wykorzystania.

§ 10. Wymagania weterynaryjne przy transporcie, pakowaniu i znakowaniu polepszaczy gleby są określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 11. Polepszacze gleby, których termin ważności upłynął, są przekazywane przez posiadający je podmiot do unieszkodliwienia poprzez spalenie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach.

§ 12. 1. Polepszacze gleby zawierające mączki wyprodukowane z materiału wymienionego w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, znakuje się poprzez równomierne wymieszanie tej mączki z wapnem nawozowym, wymienionym w tabeli 1 pkt 1–6 i w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1384), które po zmieszaniu będzie stanowić 10—30 % wagi polepszacza gleby.

2. Dopuszcza się zastosowanie znaczników innych niż:

1) wymienione w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, i

2) określone w ust. 1

— po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach.

3. Dopuszcza się oznakowanie polepszaczy gleby poprzez zmieszanie mączki wyprodukowanej z materiału wymienionego w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, ze znacznikiem w zakładzie przetwórczym kategorii 2 lub kategorii 3 w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w ramach linii produkcyjnej, na której jest wytwarzany polepszacz gleby.

4. Informację o substancji użytej do znakowania polepszacza gleby umieszcza się na:

1) opakowaniu polepszacza gleby;

2) odwrocie dokumentu handlowego, wymienionego w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, jeżeli polepszacz gleby jest przewożony luzem.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. (poz. 2676)

WZÓR

OŚWIADCZENIE

(PDF)1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Rozporządzenie nr 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273/1 z 10.10.2002).