ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli:

1) nie mogą być organizacyjnie powiązane z podmiotami, których dotyczy ta kontrola;

2) powinny zatrudniać pracowników:

a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzanych im czynności kontrolnych,

b) posiadających co najmniej średnie wykształcenie finansowo-księgowe, ekonomiczne, ogrodnicze, rolnicze lub techniczne, odpowiadające zakresowi czynności kontrolnych;

3) dysponować pomieszczeniami i sprzętem informatycznym, poligraficznym oraz oprogramowaniem zapewniającym możliwość przetwarzania danych w zakresie powierzonej kontroli.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).