ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby prawne lub osoby fizyczne niebędące producentami owoców i warzyw mogą przystąpić do organizacji producentów owoców i warzyw, jeżeli:

1) statut albo umowa organizacji producentów owoców i warzyw określa:

a) możliwość oraz tryb przyjęcia do tej organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej niebędącej producentem owoców i warzyw,

b) prawa i obowiązki przyjętej do tej organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej niebędącej producentem owoców i warzyw;

2) osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca producentem owoców i warzyw posiada środki techniczne, umożliwiające w szczególności przechowywanie, magazynowanie, sortowanie lub pakowanie owoców lub warzyw;

3) osoba fizyczna niebędąca producentem owoców i warzyw lub osoba kierująca działalnością osoby prawnej niebędącej producentem owoców i warzyw lub inna osoba w niej zatrudniona posiada kwalifikacje zawodowe umożliwiające zarządzanie działalnością organizacji producentów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).