ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lekarzom weterynarii oraz innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje wynagrodzenie obejmujące:

1) część podstawową, której wysokość ustala się według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia;

2) zwrot udokumentowanych kosztów:

a) dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1–5, 7, 8, 14, 18, 19, 21, 23, 24 pkt 3 oraz poz. 25–28,

b) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1–5, 18, 19, 21, 25 i 26.

2. Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się zwrotu udokumentowanych kosztów, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zapewnił:

1) środek transportu umożliwiający dojazd związany z wykonywaniem czynności lub

2) produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.

4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się udokumentowanych kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.

§ 2. Wynagrodzenie ustalone za nadzór lub badanie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 6, 7, 9–13, 15 i 16, obejmuje także wynagrodzenie za nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.

§ 3. Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób przysługuje wynagrodzenie w wysokości 17 zł za każdą godzinę pracy, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. Osobom wykonującym czynności pomocnicze w zakresie poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji oraz znakowania mięsa przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 zł za każdą godzinę pracy.

§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii stanowiąca iloczyn przepracowanych godzin oraz stawek wynagrodzenia za czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w poz. 6, 11–17, 20, 25 pkt 2 oraz poz. 27 i 28 oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3 i 4, nie mogą przekroczyć wysokości 92% kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.

§ 6. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 3 i 4, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 214, poz. 2091), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877).