ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za kryterium kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej uznaje się, prowadzoną w gospodarstwach członków organizacji producentów owoców i warzyw, produkcję z uwzględnieniem:

1) nowych gatunków owoców lub warzyw,

2) nowych odmian owoców lub warzyw,

3) technologii produkcji owoców lub warzyw odmiennych od obecnie stosowanych,

4) technologii przechowywania owoców lub warzyw odmiennych od obecnie stosowanych

– co najmniej na obszarze województwa, w którym położone są gospodarstwa członków organizacji producentów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w odniesieniu do owoców i warzyw objętych wspólną organizacją rynków rolnych.

§ 2. Produkcja doświadczalna, o której mowa w § 1, jest prowadzona:

1) na podstawie projektu badawczego pozytywnie zaopiniowanego przez jedną z jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność w dziedzinie odpowiadającej danemu rodzajowi produkcji;

2) pod nadzorem jednej z jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).