ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się za rok gospodarczy 2009/2010 współczynnik ilościowy dla:

1) długiego włókna lnianego w wysokości 1,00 t/ha;

2) krótkiego włókna lnianego w wysokości 0,8899 t/ha;

3) włókna konopnego w wysokości 2,1910 t/ha.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 37), które na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.