ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zrn. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych, dla torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy:

1) galopem;

2) kłusem.

§ 2. Tory wyścigowe, na których są przeprowadzane gonitwy galopem, dzieli się na:

1) kategorię I — tory, na których mogą być przeprowadzane wszystkie rodzaje gonitw;

2) kategorię II — tory, na których mogą być przeprowadzane wyłącznie gonitwy krajowe, z wyjątkiem gonitw pozagrupowych.

§ 3. Szczegółowe warunki techniczne dla:

1) kategorii torów wyścigowych wymienionych w § 2 są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy kłusem, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. (poz. 1254)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz. U. Nr 269, poz. 2675), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110).