ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) powiększone o 10 % —w przypadku przyznania pomocy w 2009 r.;

2) zmniejszone o 5 % — w przypadku przyznania pomocy w 2010 r.;

3) zmniejszone o 10 % — w przypadku przyznania pomocy w 2011 r. i następnych latach realizacji programu operacyjnego.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w okresie od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za złomowanie statku rybackiego albo za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, stała się ostateczna, do dnia, w którym miało nastąpić złomowanie albo przekwalifikowanie tego statku, został on utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego.”;

3) w § 9 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie dopuścił się poważnego naruszenia zasad wspólnej polityki rybackiej, określonego w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 167 z 02.07.1999, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 134), w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy.”;

4) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od 8m do 12 m—w wysokości 132 000 zł,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się za liczbę dni tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego, która została podana we wniosku o dofinansowanie.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem statku rybackiego, która pracowała na tym statku w okresie zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, i udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku rybackiego oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku.”;

5) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się armatorowi statku rybackiego za liczbę dni zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, która została podana we wniosku o dofinansowanie, nie więcej jednak niż za 90 dni.”;

6) w § 27 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.”;

7) w § 34 w pkt 6 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) powyżej 10 % wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji.”;

8) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. 1. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 37 ust. 3, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie. Agencja odmawia przyznania pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.”;

9) w § 43 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy, zawiera wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność oraz może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:”,

b) uchyla się pkt 7;

10) w § 45:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o płatność w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a—c, może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek w takim przypadku składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie.”,

b) ust. 4—7 otrzymują brzmienie:

„4. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie lub w decyzji o przyznaniu pomocy. Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie wypłaca pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 37 ust. 4 i § 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

11) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. Właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji odmawia, w drodze decyzji, wypłaty pomocy, jeżeli:

1) nie zostały spełnione warunki przyznania pomocy lub

2) wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów

— w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f.”;

12) w § 48 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) został ukarany za poważne naruszenie zasad wspólnej polityki rybackiej, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa, gdy dopuścił się tego naruszenia w roku, za który przyznano mu pomoc — w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 2, lub

2) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 1 lub 4;”;

13) w § 50 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z dnia:”;

14) w załączniku do rozporządzenia w części I. Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:

a) w ust. 2 pkt 11–13 otrzymują brzmienie:

„11) oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie, potwierdzone przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o braku ruchu statku rybackiego — w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m;

12) wyciąg pływania, potwierdzony przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty statku rybackiego, dotyczący armatora albo współarmatora lub właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, pracujących na tym statku rybackim;

13) zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne albo o niezaleganiu w opłacaniu tych składek, albo deklarację rozliczeniową, o której mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, składaną wraz z dowodami dokonywania wpłaty na ubezpieczenia społeczne, za armatora albo współarmatora lub właściciela albo współwłaściciela, pracujących na statku rybackim, oraz za członków załogi pracujących na statku rybackim na podstawie umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku środka rybactwo przybrzeżne:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;

2) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli jest on osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku rybackiego;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

10) uproszczony plan biznesowy operacji — w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł;

11) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegającego się o dofinansowanie rachunku bankowym albo oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku bankowym;

12) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego, wskazane we wniosku o dofinansowanie, o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;

13) książeczka żeglarska ubiegającego się o dofinansowanie;

14) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji;

15) pozwolenie budowlane lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

16) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego —w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

17) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami — w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości;

18) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub kopia decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającej zakład — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

19) studium wykonalności projektu dla danej operacji —w przypadku braku planu biznesowego operacji, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).