ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej „podmiotami wymienionymi w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”, oraz sposób wykonywania tych zadań.

§ 2. Zakres zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy obejmuje następujące zadania:

1) informowanie i rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;

2) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu, w tym:

a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy,

b) przeprowadzanie kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy,

c) dokonywanie wyboru operacji do finansowania,

d) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji w sprawie przyznania pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji;

3) przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania Programu, w ramach systemu monitorowania i oceny Programu;

4) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez te podmioty zadań instytucji zarządzającej;

5) udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej lub Komisji Europejskiej dokumentów określonych w pkt 4.

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, jest wykonywane zgodnie z opracowanymi i przyjętymi przez dany podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy planami, zawierającymi w szczególności wskazanie kategorii odbiorców informacji o Programie oraz zakres tych informacji i sposób ich rozpowszechniania i przekazywania.

2. Informacje o Programie, w tym terminy składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności umieszczając je na stronie internetowej danego podmiotu wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy.

§ 4. 1. Złożone wnioski o przyznanie pomocy są rejestrowane w formie papierowej i elektronicznej.

2. Kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy są przeprowadzane w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74), w przepisach ustawy, o której mowa w § 1, i przepisach wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z tymi przepisami.

3. Kontrola administracyjna polega w szczególności na sprawdzeniu, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

4. Wyboru operacji do finansowania dokonuje się zgodnie z warunkami przyznania pomocy finansowej w ramach Programu na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania tej pomocy, obejmującego w szczególności kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy.

5. Zawarte umowy, na podstawie których jest przyznawana pomoc finansowa w ramach Programu, informacje o odmowie przyznania pomocy, decyzje wydane w sprawie przyznania tej pomocy, złożone przez wnioskodawców wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz skargi wnioskodawców do sądu administracyjnego są rejestrowane w sposób określony w ust. 1.

§ 5. 1. Informacje i dane, o których mowa w § 2 pkt 3, są przechowywane w formie elektronicznej do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 4, są przechowywane do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty te są udostępniane lub przekazywane agencji płatniczej lub Komisji Europejskiej, na ich żądanie, w zakresie i terminie przez nie określonych.

§ 6. 1. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy, wykonując zadania instytucji zarządzającej, zapewniają:

1) przejrzysty podział zadań i kompetencji na wszystkich poziomach ich struktury organizacyjnej, w tym przez określenie na piśmie obowiązków każdej osoby, której powierzono wykonywanie określonych czynności w ramach tych zadań;

2) powierzenie wykonywania tych zadań osobom posiadającym kwalifikacje lub doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonanie;

3) właściwe warunki techniczne wykonywania tych zadań.

4) bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem tych zadań.

2. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy wykonują zadania instytucji zarządzającej:

1) przy pomocy wyodrębnionych w tym celu w ramach ich struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych;

2) zgodnie z przyjętymi przez dany podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy pisemnymi procedurami wdrażania Programu, zawierającymi w szczególności:

a) tryb przyjmowania i rejestrowania wniosków o przyznanie pomocy,

b) sposób przeprowadzania kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy,

c) tryb wydawania i rejestrowania decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Programu oraz rozpatrywania odwołań od tych decyzji,

d) tryb zawierania i rejestrowania umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc finansowa w ramach Programu, informowania o odmowie przyznania pomocy i rejestrowania tych informacji, przyjmowania i rozpatrywania złożonych przez wnioskodawców wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz przyjmowania i przekazywania do sądu administracyjnego skarg wnioskodawców,

e) sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego,

f) tryb monitorowania Programu w zakresie wykonywanych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy zadań instytucji zarządzającej,

g) sposób przechowywania informacji, danych i dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4.

§ 7. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 ustawy przygotowują się do wykonywania zadań instytucji zarządzającej w zakresie określonym w § 2 przed przystąpieniem do ich wykonywania.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi <Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).