ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Plan działania „wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”, zwany dalej „planem działalności rolno-środowiskowej”, zawiera następujące informacje ogólne:

1) dane producenta rolnego:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,

c) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76);

2) wykaz działań realizowanych przez producenta rolnego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

3) wykaz pakietów lub wariantów realizowanych przez producenta rolnego w ramach planu działalności rolno-środowiskowej;

4) szacunkową wysokość płatności rolno-środowiskowej za realizację poszczególnych pakietów lub wariantów, obliczoną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) dane dotyczące stref i obszarów, na których są położone działki rolne objęte planem działalności rolno-środowiskowej:

a) kod i nazwę strefy priorytetowej – w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej w strefach priorytetowych,

b) rodzaj i nazwę obszaru chronionego w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody – w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na takim obszarze;

6) informację dotyczącą realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na działkach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, objętymi programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowionych na podstawie przepisów prawa wodnego;

7) termin rozpoczęcia realizacji planu działalności rolno-środowiskowej;

8) wyszczególnienie grup użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z podaniem ich powierzchni, zgodnie ze stanem faktycznym, według tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia;

9) obsadę zwierząt w gospodarstwie rolnym, liczoną według stanów średniorocznych w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP), zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne;

10) charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem:

a) klasy gleb i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej,

b) walorów przyrodniczych,

c) stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) planowane dawki azotu na ha gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, wraz z saldem bilansu azotu, oraz pokrycie zapotrzebowania na azot w gospodarstwie rolnym, obliczone przy użyciu programu komputerowego udostępnionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opracowane zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;

3) łączną produkcję azotu w gospodarstwie rolnym, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4) planowane zagospodarowanie nawozów naturalnych i organicznych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia;

5) informacje dotyczące zbilansowania produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną – w przypadku ubiegania się o płatność rolno-środowiskową w wysokości 120% stawki podstawowej z tytułu prowadzenia w gospodarstwie rolnym produkcji zwierzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną.

§ 5. W przypadku realizacji pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) opis zbiorowiska roślinnego łąki: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania łąki, poziom wód gruntowych i sposób regulacji stosunków wodnych;

3) opis planowanych metod wykaszania i zbioru ściętej trawy – metoda ręczna lub mechaniczna, w tym schemat prowadzenia kosiarki podczas wykaszania;

4) plan wypasów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia – w przypadku użytkowania przemiennego łąk;

5) poziom planowanego nawożenia, wraz z uzasadnieniem celowości jego zastosowania.

§ 6. W przypadku realizacji pakietu utrzymanie pastwisk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) opis zbiorowiska roślinnego pastwiska: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania pastwiska, poziom wód gruntowych, występowanie zalewów pastwisk i sposób regulacji stosunków wodnych;

3) wskazanie sezonu pastwiskowego oraz określenie sposobu prowadzenia wypasu, sposobu dostarczania wody wypasanym zwierzętom i zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków;

4) plan wypasów bydła, koni, owiec lub kóz, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia;

5) poziom planowanego nawożenia i wapnowania lub informację o zastosowaniu selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów, wraz z uzasadnieniem celowości zastosowania tych zabiegów.

§ 7. W przypadku realizacji pakietu ochrona gleb i wód, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) planowane uprawy wsiewek poplonowych i międzyplonów w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 8. W przypadku realizacji pakietu strefy buforowe, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) charakterystykę strefy buforowej, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 13 do rozporządzenia;

3) zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji strefy buforowej, w tym dobór gatunków traw i roślin zielnych, typ i częstotliwość zabiegów agrotechnicznych.

§ 9. W przypadku realizacji pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:

1) wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;

2) dane dotyczące gatunku i rasy zwierząt;

3) datę założenia stada;

4) aktualną liczbę utrzymywanych zwierząt;

5) opis kierunku rozwoju stada i planowany stan docelowy.

§ 10. 1. Do planu działalności rolno-środowiskowej dołącza się:

1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty;

2) w przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone – plan nawozowy dla poszczególnych działek rolnych i bilans składników nawozowych dla gospodarstwa rolnego, opracowany przy użyciu programu komputerowego, o którym mowa w § 3 pkt 3 – w formie wydruków z tego programu.

2. Poszczególne działki rolne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków wielkimi literami, a ich granice – w sposób określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. (poz. 1878)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

(PDF)

Załącznik nr 4

OBSADA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

(PDF)

Załącznik nr 13

CHARAKTERYSTYKA STREFY BUFOROWEJ

(PDF)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).