ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanych dalej „kontrolą”, i tryb przeprowadzenia kontroli;

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

§ 2. 1. Kontrolę przeprowadza się jako kontrolę planową albo doraźną.

2. Kontrolę planową przeprowadza się w zakresie spełniania przez organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybran-żową, zwanych dalej „organizacją”, warunków uznania.

3. Kontrolę doraźną przeprowadza się w przypadku powzięcia wiadomości o występowaniu nieprawidłowości w zakresie wskazanym w ust. 2.

§ 3. 1. Kontrolę planową przeprowadza się po zawiadomieniu organizacji, na piśmie, o terminie wszczęcia kontroli, nie później niż na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

2. W przypadku kontroli doraźnej można odstąpić od zawiadomienia organizacji o terminie wszczęcia kontroli.

3. Zawiadomienie o terminie wszczęcia kontroli zawiera określenie zakresu przedmiotowego kontroli.

§ 4. 1. Przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych kontrolujący może wezwać organizację, na piśmie, do przekazania informacji dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku stwierdzenia braków w przekazanych informacjach dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli wzywa się organizację, na piśmie, do uzupełnienia wskazanych braków, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 5. 1. W ramach kontroli przeprowadza się czynności kontrolne:

1) w siedzibie organizacji;

2) w innych miejscach wykonywania przez organizację działalności lub na statku rybackim członka organizacji.

2. Można odstąpić od przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscach wymienionych w ust. 1, jeżeli na podstawie informacji dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli, dostępnych kontrolującemu, nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających potrzebę przeprowadzenia kontroli w miejscach wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontrola ogranicza się do sprawdzenia informacji dostępnych kontrolującemu.

§ 6. 1. Protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera:

1) nazwę organizacji, jej siedzibę i adres oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do jej reprezentowania;

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz daty i numery wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych;

3) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

4) określenie okresu objętego kontrolą;

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ewentualnych nieprawidłowości;

6) wskazanie dokonanych ustaleń;

7) pouczenie osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu lub odmowy jego podpisania oraz adnotację o stanowisku zajętym przez kontrolującego wobec tych zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu;

8) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;

9) adnotację o przekazaniu protokołu osobie upoważnionej do reprezentowania organizacji;

10) datę sporządzenia protokołu i zastrzeżenie, że protokół służy tylko do użytku służbowego;

11) spis załączników.

2. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 7. 1. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji zwraca po podpisaniu jeden egzemplarz protokołu z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2.  W przypadku odmowy podpisania protokołu z przeprowadzonej kontroli osoba upoważniona do reprezentowania organizacji przekazuje, na piśmie, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego protokołu.

3. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji może przed podpisaniem protokołu z przeprowadzonej kontroli zgłosić wyjaśnienia lub zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Wyjaśnienia lub zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego protokołu.

4. W razie uwzględnienia w całości lub części zgłoszonych wyjaśnień lub zastrzeżeń zmienia się lub uzupełnia część protokołu z przeprowadzonej kontroli, której one dotyczą. W razie nieuwzględnienia wyjaśnień lub zastrzeżeń w całości lub części, organizacji przekazuje się, na piśmie, informację zawierającą wskazanie przyczyn, z uwagi na które wyjaśnienia lub zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Informacja stanowi załącznik do protokołu z przeprowadzonej kontroli.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości dotyczących spełniania przez organizację warunków uznania, organizację tę informuje się o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia jej uznania.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości inne niż określone w ust. 1, organizacji przekazuje się wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia mające na celu usunięcie nieprawidłowości i określające termin, w którym te nieprawidłowości powinny być usunięte.

3. Organizacja informuje kontrolującego, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 9. Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).