ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wartość standardowa na 2013 r. stosowana do obliczania pomocy finansowej z tytułu zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym obejmującej zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych z obrotu, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), wynosi 930 zł/tonę, w przypadku wycofanych produktów rybnych z gatunku szprot (Sprattus sprattus), wykorzystanych:

1)  po przetworzeniu na mączkę do produkcji karmy dla zwierząt (FMEAL);

2)  w stanie świeżym lub zakonserwowanym do produkcji karmy dla zwierząt (OTHER);

3)  do celów innych niż karma dla zwierząt (NOALIM);

4)  w celu swobodnej dystrybucji (rozdawanych bezpłatnie w stanie nieprzetworzonym) (DIST);

5)  jako przynęta (BAIT).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).