ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. Nr 187, poz. 1333 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin, innych niż owoce i nasiona, gatunków: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei oraz rodzaju Washingtonia, o średnicy podstawy łodygi wynoszącej co najmniej 5 cm, zwanych dalej „roślinami szczególnie podatnymi na porażenie”;”;

2) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wojewódzki inspektor nie wyznacza stref, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, porażone zostały jedynie rośliny pochodzące z tej samej przesyłki roślin przeznaczonych do sadzenia;

2) rośliny, o których mowa w pkt 1, zostały:

a) wprowadzone na obszar, na którym stwierdzono ich porażenie, nie wcześniej niż 5 miesięcy przed stwierdzeniem porażenia,

b) porażone przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, przed wprowadzeniem na obszar, na którym stwierdzono ich porażenie;

3) w odległości 10 km od roślin, o których mowa w pkt 1, nie stwierdzono innych roślin porażonych przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1;

4) nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa:

1) przeprowadza się zabiegi mające na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenieniu się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i jego zniszczenie, w tym:

a) niszczy się rośliny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub poddaje się je zabiegom mechanicznym niszczącym ten organizm lub

b) czyści się i odkaża przedmioty lub miejsca, w których zostało stwierdzone występowanie tego organizmu lub które miały kontakt z roślinami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w szczególności miejsca przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w lit. a, oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo, lub

c) jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i dla jego zniszczenia:

— usuwa się ze strefy porażenia i bezpieczeństwa rośliny podatne na porażenie, które nie wykazują objawów porażenia przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1,

— stosuje się pułapki feromonowe;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, a w przypadku kontroli w strefie porażenia, także z wykorzystaniem pułapek feromonowych.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2, powodujących niewyznaczenie strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa:

1) niszczy się rośliny porażone przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub poddaje się je zabiegom mechanicznym niszczącym ten organizm;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza, przez trzy kolejne lata, regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 10 km od miejsca, w którym zlokalizowane były rośliny porażone przez ten organizm.”;

5) w § 6 w pkt 4 w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Rozporządzenie wdraża postanowienia decyzji Komisji 2010/467/UE z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającej decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 226 z 28.08.2010, str. 42).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278 i Nr 63, poz. 322.