ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członek organizacji producentów owoców i warzyw może wypowiedzieć członkostwo w tej organizacji w formie pisemnej z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

2. Członek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada członkostwo w tej organizacji w czasie realizacji programu operacyjnego z zachowaniem:

1) miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem:

a) 1 stycznia, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 września roku poprzedniego do dnia 1 stycznia,

b) 1 marca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 1 marca,

c) 1 lipca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 marca do dnia 1 lipca,

d) 1 września, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 lipca do dnia 1 września

— jeżeli większość członków tej organizacji, reprezentujących łącznie ponad połowę udziału w wartości produkcji sprzedanej w roku poprzedzającym złożenie wypowiedzenia, wyrazi na to zgodę w drodze uchwały;

2) 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem 1 lipca ostatniego roku realizacji bieżącego programu operacyjnego, jeżeli organizacja producentów owoców i warzyw nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt 1.

§ 2. Producent, który wystąpił z organizacji producentów owoców i warzyw, nie może przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie produktów, w odniesieniu do których dana organizacja producentów została uznana, przed upływem pięciu lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia.

§ 3. Producent będący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, w stosunku do której marszałek województwa wydał decyzję o cofnięciu uznania za organizację producentów owoców i warzyw, nie może stać się członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie produktów, w odniesieniu do których dana organizacja producentów została uznana, w terminie pięciu lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 17, poz. 92), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486).