ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

Na podstawie art. 25d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także sposób prowadzenia:

1) centralnej bazy danych prowadzonej przez krajowe laboratoria referencyjne, zwanej dalej „centralną bazą danych”;

2) lokalnych baz danych prowadzonych w zakładach higieny weterynaryjnej przeprowadzających badania laboratoryjne dla celów kontroli urzędowych, zwanych dalej „lokalnymi bazami danych”.

§ 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o laboratoriach, bez ich bliższego określenia, należy przez to rozumieć laboratoria, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Dane, o których mowa w art. 23 ustawy, dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wprowadzanych do lokalnych baz danych i centralnej bazy danych gromadzi się, przetwarza i przekazuje w zakresie określonym przez krajowe laboratoria referencyjne w systemie teleinformatycznym centralnej bazy danych, którym administruje Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

2. Laboratorium przekazuje dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych po uzyskaniu, na swój wniosek, od Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach informacji umożliwiających przekazywanie tych danych, w tym kodu dostępu.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się nazwę, siedzibę i adres laboratorium, numer telefonu oraz adres e-mail, a także sposób przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań.

4. Przed przekazaniem laboratorium informacji, o których mowa w ust. 2, Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zasięga opinii Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącej zakresu badań prowadzonych przez laboratorium.

§ 4. 1. W lokalnych bazach danych gromadzi się dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, obejmujące informacje dotyczące próbki, pobierania próbek oraz wyniku przeprowadzonego badania, zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, przed wprowadzeniem do lokalnej bazy danych, potwierdza osoba odpowiedzialna za wykonanie badania.

3. Dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych laboratorium przesyła z lokalnej bazy danych, bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio do centralnej bazy danych, w przypadku korzystania z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. W przypadku wykrycia błędów w przesłanych danych, laboratorium, które wprowadziło dane, dokonuje korekty tych danych niezwłocznie po wykryciu błędów.

§ 5. 1. Laboratoria nieposiadające lokalnej bazy danych przekazują, bez zbędnej zwłoki, dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych do centralnej bazy danych, na formularzu umieszczonym na stronie internetowej podmiotu prowadzącego centralną bazę danych, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, określa rodzaj danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, informacje dotyczące próbki, pobierania próbek oraz wyniku przeprowadzonego badania, zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 6. 1. Uprawnienia dostępu do wyników badań laboratoryjnych zawartych w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez krajowe laboratoria referencyjne są nadawane przez krajowe laboratoria referencyjne na podstawie pisemnego wniosku zaakceptowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.

2. We wniosku określa się:

1) imię i nazwisko oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby, która będzie miała dostęp do wyników badań, nazwę oraz siedzibę i adres podmiotu wnioskującego o dostęp do wyników badań, o których mowa w § 4 ust. 1;

2) zakres danych;

3) cel dostępu.

§ 7. 1. Dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych znajdujące się w Centralnej Bazie Danych i lokalnych bazach danych stają się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpowiednio danymi centralnej bazy danych i lokalnych baz danych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. Podmioty wprowadzające do lokalnej bazy danych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w formie elektronicznej, dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych zachowują dotychczasowe uprawnienia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).