ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków 2)

Na podstawie art. 33b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory zaświadczeń hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz materiału biologicznego od nich pochodzącego, przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;

2) warunki i sposób wystawiania zaświadczeń, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, są wystawiane przez:

1) właściwy organ państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej uprawniony do prowadzenia ksiąg hodowlanych lub rejestrów i do wystawiania zaświadczeń, zwany dalej „właściwym organem państwa trzeciego” – dla zwierząt hodowlanych oraz materiału biologicznego od nich pochodzącego;

2) właściwy organ państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, uprawniony do wystawiania zaświadczeń, oraz podmiot prowadzący księgę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie zostanie przeprowadzona ocena wartości hodowlanej tego rozpłodnika – dla nasienia rozpłodników, które nie zostały poddane ocenie wartości hodowlanej.

2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, wystawia się w języku polskim lub jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Wzory zaświadczeń dla zwierząt hodowlanych gatunków: bydło, świnie, owce i kozy są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzory zaświadczeń dla koniowatych są określone w przepisach dotyczących określenia wzoru paszportu dla koniowatych.

3. Ciężarna samica oprócz zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być zaopatrzona w zaświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia dla nasienia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór zaświadczenia dla komórek jajowych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór zaświadczenia dla zarodków jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia dla nasienia rozpłodników, które nie zostały poddane ocenie wartości hodowlanej, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4. Dopuszcza się uznanie za wystarczające dokumentów hodowlanych towarzyszących zwierzętom, nasieniu, komórkom jajowym i zarodkom, jeżeli właściwy związek hodowców lub inny podmiot prowadzący księgę lub rejestr, do którego zostaną wpisane przywiezione zwierzę, nasienie, komórki jajowe lub zarodki, potwierdzi, że dane zawarte w tych dokumentach zawierają informacje wymagane w zaświadczeniach, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. (poz. 1278)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiającej zasady odnoszące się do warunków genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz zmieniającej dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. WE L 178 z 12.07.1994 r.),

– decyzji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r.),

– decyzji 96/509/WE z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiającej wymogi rodowodowe i zootechniczne w odniesieniu do przywozu nasienia niektórych zwierząt (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.