ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rejestr koniowatych jest prowadzony odrębnie dla poszczególnych gatunków i zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i siedzibę, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza koniowatego;

2) numer identyfikacyjny koniowatego;

3) miejsce i datę urodzenia koniowatego;

4) płeć koniowatego;

5) opis słowny i graficzny koniowatego;

6) daty zmian posiadacza koniowatego;

7) datę padnięcia, zabicia lub uboju koniowatego w rzeźni;

8) datę kastracji w przypadku ogiera;

9) datę wydania paszportu koniowatego;

10) datę wydania duplikatu paszportu koniowatego, jeżeli został on wydany.

2. Jeżeli posiadacz koniowatego nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, to w rejestrze zamiast numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zamieszcza się numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.