ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Zawartość niektórych substancji niepożądanych w paszy, po której stwierdzeniu podejmuje się działania, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, oraz rodzaje tych działań w odniesieniu do określonej substancji niepożądanej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) , z wyjątkiem pkt 11 w sekcji VI załącznika nr 1 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy rozporządzenia:

1)   wdrażają postanowienia załącznika nr 1 i 2 do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. WEL 140 z 30.05.2002, str. 10, zpóźn. zm.;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 3, z późn. zm.);

2)   wykonują postanowienia:

—  rozporządzenia Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającego załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowania działań w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifenyli (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2012, str. 1),

—  rozporządzenia Komisji (UE) nr 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniającego załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu i soli sodowej lasalocidu A oraz progów podejmowania działań w przypadku dioksyn (Dz. Urz.UE L 219 z 17.08.2012, str. 5),

—  rozporządzenia Komisji (UE) nr 107/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości melaminy w karmie dla zwierząt domowych w puszkach (Dz. Urz. UE L 35 z 06.02.2013, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2012 r. poz. 1007, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 29.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lutego 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119 i Nr 191, poz. 1376, z 2009 r. Nr 28, poz. 179 i Nr 172, poz. 1339 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1044), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 230, poz. 1511).

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 253), które weszło w życie z dniem 9 marca 2013 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 900), które weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 883), które weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2012 r.; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w odnośniku 6 jako pierwsze.