ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, szczegółowych zasad jego prowadzenia oraz wzoru informacji rocznej o ilości wykorzystanego mleka

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych, zwany dalej „rejestrem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór rocznej informacji o ilości wykorzystanego mleka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Rejestr sporządzany jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

2. Zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie oraz wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

3. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej odbywa się przez wpisanie w odpowiedniej rubryce, bezpośrednio pod informacją, której dotyczy zmiana, właściwej informacji.

4. Wpisów do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dokonuje się w sposób czytelny i trwały.

5. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej dokonuje się przez:

1) skreślenie dotychczasowej treści zapisu i wpisanie właściwej, z zachowaniem czytelności skreślonego zapisu;

2) umieszczenie w polu, w którym dokonano skreślenia, daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. (poz. 318)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).