ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku

Na podstawie art. 22 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

1) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór formularza rocznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

1) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór formularza informacji przekazywanych przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym o przekroczeniu indywidualnych kwot mlecznych i potrąconych zaliczkach, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. Określa się wzór formularza zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego o wielkości przekroczonych indywidualnych kwot mlecznych i potrąconych zaliczkach, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Podmioty skupujące prowadzą w formie elektronicznej ewidencję ilości skupowanego mleka, zawartości tłuszczu w skupionym mleku oraz ewidencję wartości łącznej ilości skupionego od dostawców mleka.

2. Zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. (poz. 319)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).