ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie produkcji oraz umieszczania na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego 2)

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na które wprowadza się zakaz albo ograniczenie umieszczania na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sposób produkcji i znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom ustanowionym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) wymagania, jakie powinno spełniać świadectwo zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 2.

§ 2. 1. Dopuszcza się produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego na obszarach podlegających ograniczeniom ustanowionym na podstawie przepisów

2. Obróbkę produktów pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w zakładzie zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 3. 1. Świeże mięso, o którym mowa w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, znakuje się znakiem weterynaryjnym określonym w ust. 2, a następnie znak ten przestemplowuje się znakiem składającym się z 2 linii prostych przecinających się pod kątem prostym, z punktem skrzyżowania w środku pieczęci tak, aby informacja na nim umieszczona była czytelna.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt owalny o średnicy 6,5 cm oraz wysokości 4,5 cm, zawierający:

1) w górnej części – litery PL,

2) na środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu,

3) w dolnej części – litery WE

– przy czym wysokość liter PL oraz WE wynosi co najmniej 0,8 cm, natomiast wysokość weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładu wynosi co najmniej 1 cm.

§ 4. 1. Produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 2, zaopatruje się w świadectwo zdrowia wydane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wysyłki.

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno:

1) być oznaczone numerem seryjnym;

2) składać się z jednej kartki papieru lub, jeżeli jest to konieczne, z większej liczby kartek stanowiących integralną całość.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2005 r. (poz. 616)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli produkty te:

1) przed poddaniem obróbce określonej w pkt 2 nie zostały pozyskane, przetworzone, transportowane lub składowane razem z produktami pozyskanymi od zwierząt lub ze zwierząt, które spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a warunki transportu zostały zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) zostały poddane obróbce w celu wyeliminowania czynnika chorobotwórczego, której rodzaje są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zostały oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.