ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór oświadczenia myśliwego o wynikach oględzin przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia poddanego patroszeniu oraz o zachowaniu tego zwierzęcia przed odstrzałem, sporządzanego przed dostarczeniem do zakładu przetwórstwa lub punktu skupu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Oględzinom, o których mowa w § 1, poddaje się przewód pokarmowy zwierząt łownych w celu ustalenia obecności w żołądku lub jelitach:

1) ciał obcych;

2) gazu;

3) zmian zapalnych.

2. Oględziny przeprowadza się poprzez kontrolę wzrokową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).