ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym prowadzi dokumentację:

1) wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, która obejmuje:

a) umowę kontraktacyjną wraz z kopią dokumentu zakupu, w przypadku gdy materiał siewny został zakontraktowany.

b) świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie polowej,

c) świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej,

d) świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego,

e) kopię dokumentu zakupu materiału siewnego,

f) świadectwo o uznaniu za materiał siewny ziemniaka po laboratoryjnej ocenie zdrowotności,

g) dokument przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu, wskazujący gatunek, odmianę, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer i masę partii;

2) procesów technologicznych przerobu materiału siewnego, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, otoczkowania i zaprawiania, pakowania i przepakowywania, która obejmuje informację o:

a) masie materiału siewnego przekazanego do przerobu ze wskazaniem gatunku, odmiany, stopnia kwalifikacji i numeru partii,

b) masie materiału siewnego po przerobie,

c) masie odpadów,

d) dacie rozpoczęcia i zakończenia przerobu,

e) masie zużytej zaprawy lub substancji otoczkującej;

3) sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kwalifikowany lub standard, która obejmuje kopię dokumentu sprzedaży na cele niesiewne, protokół przekazania oraz dowód wydania albo protokół zniszczenia tego materiału,

4) tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach, która obejmuje:

a) przy tworzeniu partii materiału siewnego z materiału siewnego wytworzonego przez różnych producentów w tym samym roku (partia zbiorcza):

— dokument przerobu ze specyfikacją i podaniem masy partii wchodzących w skład partii zbiorczej,

— oryginały świadectw o uznaniu materiału siewnego po ocenie polowej tych partii,

— świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej utworzonej partii,

b) przy tworzeniu partii materiału siewnego z materiału siewnego wytworzonego w różnych latach (zestaw partii):

— świadectwa o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej poszczególnych partii,

— dokument łączenia i ujednolicenia, zawierający specyfikację oraz rozliczenie ilościowe partii materiału siewnego wchodzących w skład tego zestawu,

— świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej utworzonej partii;

5) tworzenia mieszanek materiału siewnego, która obejmuje:

a) świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej każdego składnika tworzonej mieszanki materiału siewnego,

b) dokument tworzenia mieszanki materiału siewnego, obejmujący:

— specyfikację partii składników mieszanki materiału siewnego oraz rozliczenie ilościowe partii wszystkich składników wchodzących w skład mieszanki materiału siewnego,

— nazwę lub typ użytkowania tworzonej partii mieszanki materiału siewnego,

— datę rozpoczęcia i zakończenia cyklu produkcyjnego wytwarzania jednej partii mieszanki materiału siewnego,

— masę partii mieszanki materiału siewnego wytworzonej w jednym cyklu produkcyjnym,

c) świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego;

6) obrotu materiałem siewnym, która obejmuje:

a) dokumenty sprzedaży i zakupu materiału siewnego,

b) rozliczenie etykiet.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1—5 i pkt 6 lit. b, przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku, w którym została sporządzona, a dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a — przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została sporządzona.

§ 2. Materiał siewny przyjmowany do magazynu i wydawany z magazynu przed oceną laboratoryjną zaopatruje się w dokument identyfikujący ten materiał, a w szczególności zawierający informację o: nazwie gatunku i odmiany, numerze świadectwa o uznaniu materiału siewnego po ocenie polowej, kategorii materiału siewnego oraz masie.

§ 3. 1. W obrocie materiałem siewnym na dokumentach sprzedaży umieszcza się:

1) w przypadku sprzedaży materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie — nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, numer i datę wystawienia świadectwa o uznaniu materiału siewnego po ocenie polowej;

2) w przypadku sprzedaży materiału siewnego, w odniesieniu do którego nie została zakończona ocena laboratoryjna — nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, numer partii;

3) w przypadku sprzedaży materiału siewnego uznanego po ocenie laboratoryjnej — nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, numer partii, a także, w razie nie-załączenia świadectwa o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej, numer i datę tego świadectwa oraz informację o zdolności kiełkowania nasion.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży materiału siewnego przez przedsiębiorcę ewidencjonującego obrót materiałem siewnym i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedanego materiału siewnego z oznaczeniem jego: masy, gatunku

i odmiany, kategorii lub stopnia kwalifikacji oraz numeru partii.

§ 4. 1. Przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym składa informacje o obrocie materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu.

2. Informacje o obrocie materiałem siewnym obejmują:

1) adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których prowadzony jest obrót;

2) gatunek rośliny uprawnej;

3) kategorię materiału siewnego;

4) stan początkowy masy materiału siewnego;

5) przychód materiału siewnego:

a) z produkcji własnej lub kontraktacji,

b) zakupionego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

6) sposób zagospodarowania materiału siewnego:

a) sprzedaż,

b) wykorzystanie:

— na potrzeby własne,

— na cele niesiewne;

7) stan końcowy masy materiału siewnego. 3. Informacje:

1) obejmują okres od dnia 1 lipca poprzedniego roku do dnia 30 czerwca roku złożenia informacji;

2) przekazuje się w terminie do dnia 15 sierpnia;

3) dotyczą gatunków roślin uprawnych, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).