ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z 2008 r. Nr 57, poz. 346 oraz z 2009 r. Nr 175, poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia przyznania pomocy, w każdym roku, będzie:”,

b) uchyla się ust. 2a,

c) w ust. 2b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:”;

2) w § 4:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4, pomniejszonej o 10%.

4b. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo — w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych — przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a—5c w brzmieniu:

„5a. W przypadku operacji realizowanych przez podmiot wykonujący nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2009 r. działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) utworzony przez co najmniej 2 osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w tym załączniku, o ile każda z tych osób z dniem utworzenia tego podmiotu zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo

b) w którym udziały albo akcje nabyła osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca działalność, o której mowa w lit. a, o ile osoba ta z dniem nabycia udziałów albo akcji zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo

c) utworzony w wyniku połączenia spółek prawa handlowego wykonujących działalność, o której mowa w lit. a, albo

d) utworzony w wyniku połączenia spółdzielni wykonujących działalność, o której mowa w lit. a, albo

2) załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w którym większość udziałów albo akcji posiada co najmniej 5 podmiotów wykonujących co najmniej od dnia 1 stycznia 2007 r. działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z których każdy posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego,

b) którego co najmniej połowę wspólników albo akcjonariuszy stanowią podmioty, w których producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tego podmiotu

— wysokość pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 50 mln złotych.

5b. W podmiocie, o którym mowa w ust. 5a pkt 1, producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów albo bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tego podmiotu.

5c. W przypadku operacji realizowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 5a pkt 1, najpóźniej w trzecim roku obrachunkowym liczonym od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności końcowej, ale nie później niż w ostatnim roku zachowania celu operacji, jest wymagany co najmniej 25% wzrost ilości zakupu surowca w stosunku do ilości surowca zakupionego przez wspólnika, akcjonariusza albo spółdzielnię, posiadających największą liczbę udziałów albo akcji albo dysponujących większością głosów na walnym zgromadzeniu w takim podmiocie w roku poprzedzającym rok utworzenia tego podmiotu albo nabycia udziałów albo akcji w takim podmiocie.”;

3) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji w informacji, o której mowa w ust. 1, może wskazać zakres wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji oraz termin, w jakim wnioski te mogą być składane.”,

b) uchyla się ust. 2a;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, a w przypadku podmiotów wymienionych w § 4 ust. 5a — bezpośrednio w Centrali Agencji.”;

5) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy zawiera wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, wzory oświadczeń oraz formularze, na których sporządza się dokumenty dołączane do wniosku.”;

6) w § 10:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku o przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji,

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji

— jeżeli zmiany te nie spowodują zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić więcej niż raz, jeżeli okres przedłużenia nie przekracza łącznie 6 miesięcy.

3. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.”;

8) w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;”;

9) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 10 ust. 6 pkt 2, wydłuża o dwa miesiące termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.”;

10) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1, 3, 4 i 6, liczy się od dnia przyznania pomocy;

2) pkt 5, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności:

a) ostatecznej — w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 — w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

c) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2 — w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.”;

11) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 13—15.”;

12) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w:

1) oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji,

2) Centrali Agencji — w przypadku następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w § 4 ust. 5a

— w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.”;

13) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w:

1) oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji,

2) Centrali Agencji — w przypadku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, zbytych przez beneficjenta, o którym mowa w § 4 ust. 5a

— w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, o których mowa w § 25 ust. 1.”;

14) w § 30 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, własności lub posiadania przedsiębiorstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

6) zmiana, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.”;

15) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po wierszu 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw dodaje się wiersz w brzmieniu:


46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

16) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanych dalej „postępowaniem”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, oraz do pomocy finansowej przyznanej w ramach tego działania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 10 ust. 1a i 6, § 13, § 14 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepis § 13 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę po raz kolejny o wyrażenie zgody przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wyrażenia tej zgody po dniu wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepis § 13 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że przy obliczaniu okresu przedłużenia nie uwzględnia się okresu przedłużenia wykonania określonych czynności w wyniku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być zmienione w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem w § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, jeżeli beneficjent złoży w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarto umowę o przyznanie pomocy finansowej, wniosek o zmianę umowy w tym zakresie najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, informację o możliwości zmiany umowy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem w § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 4. Przepisy § 4 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez podmioty:

1) prowadzące księgi rachunkowe — przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) inne niż określone w pkt 1 — przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. (poz. 1138)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.