ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 września 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje wymagane od osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach;

2) sposób i warunki uzyskiwania kwalifikacji, w tym zakres szkolenia osób, o których mowa w pkt 1;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach, zwanego dalej „zaświadczeniem”;

4) tryb powoływania komisji przeprowadzającej egzaminy oraz zakres i sposób przeprowadzania egzaminu.

§ 2. Zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach może wykonywać osoba, która:

1) odbyła szkolenie, o którym mowa w § 3;

2) zdała egzamin określony w § 6, obejmujący sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programach szkolenia, potwierdzony wydaniem zaświadczenia.

§ 3. 1. Szkolenia dla osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach są prowadzone w formie kursu, przez podmioty upoważnione przez wojewódzkiego lekarza weterynarii do prowadzenia takich szkoleń.

2. Upoważnienie do prowadzenia szkoleń wydaje właściwy miejscowo wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek podmiotu dysponującego przygotowaną merytorycznie kadrą dydaktyczną i posiadającego doświadczenie organizacyjne w prowadzeniu tego typu szkoleń.

3. Programy szkoleń dla osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Osobom posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy przy przeprowadzaniu zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku biologia, chemia, weterynaria lub

2) studia podyplomowe w zakresie przeprowadzania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników, lub

3) szkolenia, przed wejściem w życie rozporządzenia, których program odpowiada programowi szkolenia określonemu w załączniku nr 1 do rozporządzenia

— wydaje się zaświadczenie, po zdaniu egzaminu, o którym mowa w § 6.

§ 5. 1. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat od dnia jego wydania.

2. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Zaświadczenie, na kolejne 5 lat, wydaje się na wniosek zainteresowanego, po odbyciu przez niego szkoleń uzupełniających i zdaniu egzaminu, o którym mowa w § 6.

4. Szkolenia uzupełniające są prowadzone w formie kursu w wymiarze 30 godzin w zakresie odkażania i 40 godzin w zakresie zwalczania szkodników w zakładach.

5. Szkolenia uzupełniające prowadzi się zgodnie z programem szkolenia określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą przewodniczący komisji egzaminacyjnej — wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce szkolenia oraz powołane przez niego co najmniej dwie osoby posiadające:

1) co najmniej 7-letnią praktykę w zakresie odkażania lub zwalczania szkodników lub

2) wykształcenie wyższe na kierunku biologia, chemia lub weterynaria.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie testu pisemnego obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programach szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 3.

3. Test pisemny przygotowuje komisja egzaminacyjna.

§ 7. 1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający wyniki egzaminu, który podpisują członkowie komisji.

2. Protokół przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej przez 6 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 8. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania testu pisemnego, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Osobom, które zdały egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia egzaminu.

§ 9. 1. Osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach mogą wykonywać te zabiegi, mimo braku potwierdzenia wymaganych kwalifikacji, przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zespołach lub na samodzielnych stanowiskach do spraw odkażania w powiatowych inspektoratach weterynarii zachowują dotychczasowe uprawnienia do wykonywania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. (poz. 1512)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).