ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a)   dotyczące prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i umieszczania na rynku nasienia świń,

b)   przy przywozie nasienia świń,

c)   w handlu nasieniem świń;

2)   szczegółowe wymagania dotyczące świadectw zdrowia dla nasienia świń oraz sposób ich wystawiania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   nasienie — niezmieniony albo poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat knura;

2)   centrum pozyskiwania nasienia — zakład położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

3)   przesyłka nasienia — ilość nasienia objętą jednym świadectwem zdrowia;

4)   pozyskanie — ilość nasienia uzyskaną od knura w dowolnym czasie;

5)   państwo pozyskania nasienia — państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

6)   punkty dystrybucji nasienia knurów — pomieszczenia lub miejsca położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z których przechowywane nasienie knurów może być umieszczane na rynku obejmującym wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla świń przyjmowanych do centrum pozyskiwania nasienia oraz przebywających w tym centrum są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla nasienia świń pozyskanego w centrum pozyskiwania nasienia są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla punktów dystrybucji nasienia knurów są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nasienie może być przywożone z państw trzecich jeżeli:

1)   pochodzi z państwa trzeciego lub jego części, zwanego dalej „państwem trzecim”, znajdującego się w wykazie stanowiącym załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji 2012/137/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 29);

2)   zostało pozyskane w centrum pozyskiwania nasienia, które spełnia wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3)   zostało pozyskane od świń, które w okresie co najmniej 3 miesięcy przed dniem pozyskania nasienia pozostawały na terytorium państwa trzeciego, o którym mowa w pkt 1;

4)   jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w załączniku II do decyzji wykonawczej Komisji 2012/137/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii;

5)   spełnia wymagania określone w świadectwie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest:

1)   przekazywane w oryginale wraz z przesyłką nasienia do miejsca przeznaczenia;

2)   sporządzane:

a)   co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia i państwa, w którym jest przeprowadzana kontrola graniczna nasienia,

b)   na pojedynczej kartce papieru;

3)   wystawiane na jednego odbiorcę nasienia.

3. Pojemniki z nasieniem pochodzącym z państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed ich wysyłką z centrum pozyskiwania nasienia zamyka się i zakłada się na nie plombę.

4. Plomba, o której mowa w ust. 3, nie może być naruszona podczas transportu.

5. Przywożone nasienie pochodzące z państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może znajdować się w tym samym pojemniku co nasienie, które nie jest przeznaczone do wprowadzenia na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub które ma niższy status zdrowotny.

§ 5. 1. Nasienie może być przedmiotem handlu, jeżeli:

1)   zostało pozyskane:

a)   w centrum pozyskiwania nasienia, które spełnia wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)   od świń spełniających wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2)   spełnia wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3)   zostało pozyskane i poddane obróbce oraz było transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) jest zaopatrzone w wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w załączniku D do dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 172, z późn. zm.).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest:

1)   przekazywane w oryginale wraz z przesyłką nasienia do miejsca przeznaczenia;

2)   sporządzane:

a)   co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia i państwa przeznaczenia nasienia,

b)   na pojedynczej kartce papieru;

3)   wystawiane na jednego odbiorcę nasienia.

3. Nasienie przeznaczone do handlu przewozi się w czystych, odkażonych lub wysterylizowanych pojemnikach, które zostały zaplombowane przed wysyłką z centrum pozyskiwania nasienia.

§ 6. W przypadku przywozu nasienia z państw trzecich, które zawarły umowy dwustronne z Unią Europejską określające specjalne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt oraz wzorów świadectw zdrowia zwierząt do celów przywozu nasienia trzody chlewnej z tych państw, stosuje się wymagania określone w tych umowach zamiast wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2. Przepisy § 4 ust. 3-5 stosuje się.

§ 7. Nasienie świń przechowywane w punktach dystrybucji nasienia knurów może być umieszczane na rynku obejmującym wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. (poz. 1016)

1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem trzody chlewnej oraz wprzywozie (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t 10, str. 172, z późn. zm.).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.