ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli

Na podstawie art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli udzielania i wykorzystania pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich w zakresie zgodności z prawem i ustaleniami tego planu, zwanej dalej „kontrolą”.

§ 2. 1. Jednostka organizacyjna, której może być powierzone przeprowadzanie kontroli, powinna:

1) zapewniać zatrudnienie pracowników w liczbie dostosowanej do liczby powierzonych kontroli;

2) posiadać:

a) sprzęt pomiarowy i informatyczny w ilości zapewniającej sprawne wykonywanie pomiarów geodezyjnych,

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych, zgodne z systemem informatycznym posiadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środki transportu i urządzenia telekomunikacyjne zapewniające sprawne wykonywanie kontroli;

3) zapewniać przeprowadzanie szkoleń pracowników, w zakresie przeprowadzania kontroli, których odbycie powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinni posiadać następujące kwalifikacje:

1) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska lub leśnictwa, dające dostateczną wiedzę merytoryczną do przeprowadzenia kontroli;

2) ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia albo wykształcenie średnie w zawodzie technik geodeta – w przypadku osób zajmujących się ustalaniem granic lub wielkości powierzchni działek;

3) uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych – w przypadku osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie ustalania granic lub wielkości powierzchni działek;

4) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie ekonomii, dające dostateczną wiedzę merytoryczną do przeprowadzenia kontroli – w przypadku osób zajmujących się kontrolą dokumentów księgowych.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wykonywać czynności kontrolne, jeżeli:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).