ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum 2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   sadzenie — każdą czynność, mającą na celu umieszczenie roślin w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;

2)   rośliny przeznaczone do sadzenia — rośliny:

a)   posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone, lub

b)   nieposadzone w dniu wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;

3) 4) odmiana odporna — odmianę, która w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin 5) reaguje w każdych warunkach na porażenie czynnikiem patogenicznym w taki sposób, że nie istnieje możliwość wtórnego porażenia, wykazując pełną odporność laboratoryjną i polową na określone patotypy grzyba Synchytrium endobioticum;

4) (uchylony). 6)

§ 2. 7) W przypadku stwierdzenia występowania grzyba Synchytrium endobioticum wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”:

1)   wyznacza strefę porażenia,

2)   może wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia w celu ochrony sąsiadujących gruntów przed rozprzestrzenieniem się grzyba Synchytrium endobioticum

— mając w szczególności na uwadze warunki lokalne, ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów, możliwość stworzenia sztucznych granic między gruntem skażonym i sąsiadującymi gruntami oraz wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego lub środków transportu.

§ 3. Strefę porażenia wyznacza się na gruntach uprawnych:

1)   na których stwierdzono występowanie objawów choroby — raka ziemniaka, powodowanej przez grzyba Synchytrium endobioticum na co najmniej jednej roślinie ziemniaka, lub

2)   z których pochodzą rośliny ziemniaka z objawami tej choroby, lub

3) 8) na których stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek gleby pobranych na tych gruntach lub próbek podłoża towarzyszącego roślinom uprawianym na tych gruntach.

§ 4. 1. Rośliny ziemniaka, w tym bulwy ziemniaka, pochodzące z partii, w której wykryto rośliny z objawami choroby powodowanej przez grzyba Synchytrium endobioticum lub w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum, lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

1)   nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;

2)   pod nadzorem wojewódzkiego inspektora mogą być:

a)   zniszczone w sposób gwarantujący zniszczenie grzyba Synchytrium endobioticum lub

b)   przeznaczone do przerobu przemysłowego, po ich uprzednim oczyszczeniu, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie grzyba Synchytrium endobioticum oraz jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tego grzyba, lub

c)   przeznaczone na konsumpcję lub paszę po uprzednim ich uparowaniu albo ugotowaniu.

2. Inne rośliny niż rośliny ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzące z partii, w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

1)   nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;

2)   mogą być przeznaczone do celów innych niż wymienione w pkt 1, po uprzednim ich oczyszczeniu z towarzyszącego im podłoża; podłoże to poddaje się zabiegowi gwarantującemu zniszczenie grzyba Synchytrium endobioticum lub pozostawia się w strefie porażenia.

§ 5. 1. W strefie porażenia:

1)   niedopuszczalne jest:

a)   prowadzenie uprawy ziemniaków oraz innych roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach,

b)   kompostowanie, kopcowanie, składowanie lub przechowywanie w gruncie materiału roślinnego,

c)   wywożenie poza strefę porażenia roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą;

2)   niszczy się łęty ziemniaka i samosiewy ziemniaka oraz chwasty z rodziny psiankowatych.

2. 9) Jeżeli w strefie porażenia, wyznaczonej na gruntach, o których mowa w § 3 pkt 3, w wyniku badania gleby, przeprowadzonego zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin, stwierdzono mniej niż 5 żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum na 1 g gleby oraz w wyniku przeprowadzonych testów biologicznych nie stwierdzono objawów chorobowych raka ziemniaka, w strefie tej dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na występujący patotyp grzyba Synchytrium endobioticum, jeżeli ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.

§ 6. 1. W strefie bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)   nie uprawia się roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach;

2)   nie kompostuje się, nie kopcuje, nie składuje i nie przechowuje w gruncie materiału roślinnego;

3)   nie wywozi się poza tę strefę roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą.

2. 10) W strefie bezpieczeństwa dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na patotyp grzyba Synchytrium endobioticum, występujący w strefie porażenia, pod warunkiem że ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.

§ 7. Sprzęt rolniczy, środki transportu, miejsca przechowywania, opakowania oraz inne przedmioty mające kontakt z roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami pochodzącymi ze strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, oczyszcza się i odkaża w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się grzyba Synchytrium endobioticum.

§ 8. 11) Jeżeli na podstawie urzędowej kontroli, przeprowadzonej zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin, wojewódzki inspektor stwierdzi, że na gruntach uprzednio skażonych nie występuje grzyb Synchytrium endobioticum, na gruntach tych nie przeprowadza się działań, o których mowa w § 4-7, i wyrejestrowuje sięje z listy gruntów skażonych.

§ 8a. 12) Wojewódzki inspektor wydaje paszport roślin dla sadzeniaków ziemniaka, jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek gleby stwierdzi, że są one wolne od grzyba Synchytrium endobioticum.

§ 9. 13) 1. Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Uprawa na otwartej przestrzeni roślin przeznaczonych do sadzenia na innych gruntach jest dopuszczalna w powiatach, o których mowa w ust. 1, na gruntach, na których wojewódzki inspektor stwierdzi w wyniku przeprowadzonej urzędowej kontroli, że są one wolne od grzyba Synchytrium endobioticum; wymóg ten nie dotyczy sadzeniaków ziemniaka, nasion oraz roślin przeznaczonych do wykorzystania w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane.

§ 10. (uchylony). 14)

§ 11. (uchylony). 15)

§ 12. (uchylony).

§ 13. (uchylony).

§ 14. (uchylony).

§ 15. (uchylony).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 16) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Załącznik 2 18) (uchylony)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego (Dz. Urz. WEL 323 z 24.12.1969, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1 1, str. 172).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 207, poz. 1737), które weszło w życie z dniem 8 listopada 2005 r.

5)    Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

6)    Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. poz. 1364), które weszło w życie z dniem 23 października 2014 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 141, poz. 1151), które weszło w życie z dniem 15 września 2009 r.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12)   Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14)   Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2004 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

18) Przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.