ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 października 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia

Na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za opiniowanie planu nawożenia, zwana dalej „opłatą”, wynosi 5 zł za pole 2) .

§ 2. Opłatę uiszcza się:

1) w przypadku przesłania planu nawożenia do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej – w formie przelewu na wskazany przez tę stację rachunek bankowy;

2) w przypadku dostarczenia planu nawożenia bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej – w formie gotówki lub przelewu na wskazany przez tę stację rachunek bankowy.

§ 3. W przypadku uiszczenia opłaty w formie przelewu, dokument potwierdzający wniesienie opłaty przesyła się albo dostarcza bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, wraz z planem nawożenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Pole to powierzchnia użytków rolnych nie większa niż 4 ha lub uprawa jednego gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4 ha.