ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu dokonuje się, wpłacając na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę stanowiącą wartość owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wydanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

2. Wysokość kwoty stanowiącej wartość owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu określa się na podstawie:

1) załącznika X, XI oraz XII część A do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) 2200/96, (WE) 2201/96 i (WE) 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L350 z 31.12.2007, str. 1, z późn. zm.) — w przypadku owoców i warzyw, o których mowa w załączniku X do tego rozporządzeniam, albo

2) średniej arytmetycznej cen hurtowych notowanych w trzech poprzednich latach kalendarzowych, w tygodniach, odpowiadających temu tygodniowi w roku, w którym odbiorca owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży otrzymał te produkty, zbieranych na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych — w przypadku owoców i warzyw innych niż określone w pkt 1.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu (Dz. U. Nr 31, poz. 213), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486).