ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) włóknie lnianym zieleńcowym i włóknie konopnym zieleńcowym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego przerobu odpowiednio słomy lnianej surowej i słomy konopnej surowej, niepoddanej w szczególności zabiegom roszenia i parowania;

2) włóknie lnianym biologicznym i włóknie konopnym biologicznym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy konopnej, po uprzednim jej wyroszeniu metodą moczenia lub słania;

3) włóknie lnianym parowanym i włóknie konopnym parowanym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy konopnej, po uprzednim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczeniach luźnych — należy przez to rozumieć paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych oraz inne ciała obce, dające się oddzielić od włókna przez wytrząsanie;

5) zanieczyszczeniach trwałych — należy przez to rozumieć paździerze (przyschłe), skórkę, szypułki oraz resztki wierzchołków łodyg, które pozostają we włóknie po oddzieleniu zanieczyszczeń luźnych;

6) zanieczyszczeniach ogólnych — należy przez to rozumieć łączną masę zanieczyszczeń luźnych i trwałych, znajdującą się we włóknie.

§ 3. Oznaczanie procentowej zawartości zanieczyszczeń luźnych, zanieczyszczeń trwałych i zanieczyszczeń ogólnych krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego: zieleńcowego, biologicznego i parowanego, w stanie luźnym oraz w postaci bel i taśmy, wykonuje się na pobranych z tych włókien próbkach:

1) przy zastosowaniu metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która jest określona w załączniku do rozporządzenia, albo

2) przez porównanie zawartości zanieczyszczeń w badanej partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego z wzorcami włókna o znanej zawartości zanieczyszczeń, które zostały uzyskane metodą, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.