ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania „Złomowanie statków rybackich” z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania „Złomowanie statków rybackich” z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2004 r. (poz. 2424)

WZÓR

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA „ZŁOMOWANIE STATKÓW RYBACKICH” Z INSTRUMENTU FINANSOWEGO WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).