ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944 oraz z 2010 r. Nr 102, poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum:

a) upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

b) odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w pkt 2 lit. b.”;

2) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

3) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia,

d) najmu pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia,”,

b) w pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) usług pocztowych,

f) usług prawnych.”;

4) w § 6 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem szkolenia realizowanego w ramach operacji, w którym udział bierze kadra dydaktyczna jako uczestnik szkolenia realizowanego w ramach tej operacji.

7. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10%.

8. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo — w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych — przez prowadzenie, na formularzu opracowanym i udostępnionym w sposób określony w § 9 ust. 3, zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych”;

5) w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodnie z wykazem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „Programem”, oraz ramowy program tego szkolenia;”;

6) w § 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uzgodnionym z podmiotem wdrażającym przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, nie dłuższym niż 28 dni od dnia otrzymania wezwania, albo”;

7) w § 13 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;”,

b) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

6) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.”;

8) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 20 pkt):

1) jakość merytoryczna operacji, w tym stopień uszczegółowienia ramowego programu szkolenia, sposób ujęcia poszczególnych zagadnień określonych w ogłoszeniu o konkursie, poprawność i konsekwencja terminologiczna — 1-6 pkt;

2) dobór metod dydaktycznych do treści szkolenia, różnorodność, atrakcyjność form przekazu — 0-5 pkt;

3) dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnień — 0-6 pkt;

4) dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia — 0-3 pkt.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) doświadczenie kadry dydaktycznej (od 1 do 10 pkt):

a) powyżej 90% do 100% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 10 pkt,

b) powyżej 80% do 90% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 8 pkt,

c) powyżej 70% do 80% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 6 pkt,

d) powyżej 60% do 70% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 4 pkt,

e) powyżej 50% do 60% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 2 pkt,

f) do 50% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji — 1 pkt.”,

— zdanie stanowiące część wspólną otrzymuje brzmienie:

„Za dysponującego odpowiednią kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń uznaje się wnioskodawcę, który uzyskał co najmniej 7 punktów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 30 pkt), gdzie liczba punktów za koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji obliczona jest według wzoru:

liczba punktów = (minimalny koszt osobogodziny w konkursie/koszt osobogodziny dla badanej operacji) x 30 pkt

— przyjmując, że w ogłoszeniu o konkursie określono minimalne warunki realizacji operacji, w tym: minimalną liczbę osób do przeszkolenia w ramach operacji, wymagania w zakresie jakości realizacji szkoleń, tj. maksymalną liczbę osób w grupie szkoleniowej, jakość materiałów szkoleniowych, warunki zakwaterowania i wyżywienia.”.

§ 2. Do spraw dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. W przypadku podmiotów, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy § 6 ust. 7 i 8 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.