ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zważenie i pomiar surowców, o którym mowa w art. 25 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”.

§ 2. Określa się stawki opłat za dokonanie:

1) zważenia surowców, o którym mowa w art. 25 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1973/2004,

2) pomiaru surowców, o którym mowa w art. 25 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1973/2004

— w wysokości 23,00 zł za każdy surowiec.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).