ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. Agencje płatnicze w ramach obsługi wydatków ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zwanego dalej „Funduszem", sporządzają następujące sprawozdania:

1) tygodniowe sprawozdanie z wykonania wydatków, narastająco od początku okresu sprawozdawczego, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

2) miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków wraz z informacją wyjaśniającą istotne różnice między wykonanymi i planowanymi wydatkami, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

3) wstępne miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków w poprzednim miesiącu wraz z informacją wyjaśniającą różnice w stosunku do wydatków zawartych w miesięcznym sprawozdaniu z wykonania wydatków, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

4) miesięczne sprawozdania z wykonania wydatków w poprzednim miesiącu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

5) sprawozdanie o różnicach między miesięcznym sprawozdaniem z wykonania wydatków w poprzednim miesiącu a wstępnym miesięcznym sprawozdaniem z wykonania wydatków w poprzednim miesiącu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

6) roczne sprawozdanie z wykonania wydatków w roku budżetowym Funduszu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

7) sprawozdanie o stanie wierzytelności według tytułów dłużnych, narastająco od początku roku budżetowego Funduszu;

8) sprawozdania o wydatkach wstrzymanych, narastająco od początku roku budżetowego Funduszu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu lub deklarację o niestosowaniu wstrzy-mań wydatków;

9) sprawozdanie o wykorzystaniu kwot wydatków wstrzymanych, narastająco od początku roku budżetowego Funduszu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu, w przypadku stosowania wstrzymań wydatków;

10) sprawozdanie o wydatkach poniesionych w ciągu roku budżetowego Funduszu na podstawie indywidualnych danych o płatnościach wraz z informacją wyjaśniającą różnice w stosunku do rocznego sprawozdania z wykonania wydatków, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

11) sprawozdanie o indywidualnych płatnościach dokonanych w roku budżetowym Funduszu (tabela X);

12) sprawozdanie o różnicach między rocznym sprawozdaniem z wykonania wydatków a miesięcznym sprawozdaniem z wykonania wydatków za ostatni miesiąc roku budżetowego Funduszu, w podziale na podpozycje klasyfikacji budżetowej Funduszu;

13) miesięczne sprawozdania z wykonania wydatków z tytułu przechowalnictwa publicznego (e-FAUDIT);

14) roczne sprawozdania z wykonania wydatków z tytułu przechowalnictwa publicznego (e-FAUDIT);

15) miesięczne sprawozdanie finansowe Rs-1;

16) okresowe sprawozdanie z wykonania wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w podziale na działania;

17) roczne sprawozdanie z wykonania wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w roku budżetowym Funduszu, w podziale na działania;

18) sprawozdanie o różnicach między rocznym sprawozdaniem z wykonania wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a okresowymi sprawozdaniami z wykonania wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w podziale na działania;

19) roczne sprawozdanie o stanie wierzytelności według tytułów dłużnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich;

20) sprawozdanie o indywidualnych płatnościach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w roku budżetowym Funduszu (tabela X — PROW).

§ 2. Agencja płatnicza przekazuje do jednostki koordynującej sprawozdania w następujących terminach:

1) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, najpóźniej w 2. dniu roboczym każdego kolejnego tygodnia kalendarzowego do godziny 1600, z wyjątkiem okresu sprawozdawczego za ostatni tydzień miesiąca;

2) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, najpóźniej w 2. dniu roboczym następnego miesiąca do godziny 1600;

3) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, najpóźniej w 8. dniu kolejnego miesiące do godziny 1500, a dla wydatków za okres od dnia 1 do dnia 15 października — najpóźniej do dnia 24 października do godziny 1500;

4) sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, do 16. dnia kolejnego miesiąca do godziny 1200, a z wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 do dnia 15 października — najpóźniej do dnia 8 listopada do godziny 1200;

5) sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 6, 10—12 i 14, najpóźniej do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego Funduszu do godziny 1200;

6) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 7, dla wierzytelności według stanu na koniec kwietnia — najpóźniej do dnia 14 czerwca do godziny 1500, a dla wierzytelności według stanu na koniec roku budżetowego Funduszu — do dnia 14 grudnia do godziny 1500;

7) sprawozdania i deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 8 i 9, według stanu na koniec kwietnia — najpóźniej do dnia 17 maja do godziny 1200, natomiast według stanu na koniec roku budżetowego Funduszu — do dnia 7 listopada do godziny 1200;

8) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 13, najpóźniej do 16. dnia drugiego miesiąca w odniesieniu do miesiąca, w którym poniesiono wydatek, do godziny 1200, a z wydatków za miesiąc wrzesień — najpóźniej do dnia 8 listopada do godziny 1200;

9) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 15, do 16. dnia kolejnego miesiąca do godziny 1200; w przypadku miesiąca października, oprócz sprawozdania miesięcznego, należy przekazać sprawozdania półmiesięczne za okres od dnia 1 do dnia 15 października oraz za okres od dnia 16 do dnia 31 października; sprawozdanie za okres od dnia 1 do dnia 15 października przekazuje się najpóźniej do dnia 8 listopada do godziny 1200;

10) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 16, trzy razy w ciągu roku, przy czym ostatnie sprawozdanie najpóźniej do dnia 25 października do godziny 1200;

11) sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 17—20, najpóźniej do dnia 15 stycznia kolejnego roku budżetowego Funduszu do godziny 1200.

§ 3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w § 2 pkt 3—5 oraz pkt 7—9 i 11, są dniami wolnymi

od pracy, sprawozdania należy przekazać w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym te terminy.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1—10 i pkt 12—19, są przekazywane do jednostki koordynującej w formie papierowej i elektronicznej; sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 11 i 20, są przesyłane do jednostki koordynującej tylko w formie elektronicznej.

§ 5. 1. Agencja płatnicza przekazuje informacje dotyczące sprawozdań, o których mowa w § 1, na żądanie jednostki koordynującej, w terminach wskazanych przez tę jednostkę.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do jednostki koordynującej w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 6. W 2004 r. przepisy rozporządzenia stosuje się do sprawozdań i informacji obejmujących okres sprawozdawczy od dnia 1 maja do dnia 15 października 2004 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305)