ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań z wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres sprawozdań z wykonywania przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, zadań instytucji zarządzającej oraz tryb i terminy przekazywania tych sprawozdań.

2. Sprawozdania z wykonywania przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy zadań instytucji zarządzającej przekazuje się jako:

1) sprawozdania bieżące i zbiorcze sprawozdania bieżące;

2) sprawozdania okresowe i zbiorcze sprawozdania okresowe:

a) półroczne,

b) roczne;

3) sprawozdanie końcowe i zbiorcze sprawozdanie końcowe.

§ 2. 1. Sprawozdania bieżące i zbiorcze sprawozdania bieżące zawierają dane o przebiegu wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy.

2. Zbiorcze sprawozdania bieżące zawierają również dane o przebiegu realizacji finansowej Programu, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o płatność i beneficjentów, którzy otrzymali płatności z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu, oraz dane dotyczące kwoty wypłaconych płatności.

3. Sprawozdania bieżące i zbiorcze sprawozdania bieżące:

1) przekazuje się co:

a) tydzień, w formie elektronicznej,

b) miesiąc, w formie elektronicznej i papierowej;

2) zawierają dane przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy odpowiednio danego tygodnia albo miesiąca za okres od początku wdrażania działania.

4. Sprawozdania bieżące i zbiorcze sprawozdania bieżące, przekazywane zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. b:

1) które są sporządzane według stanu na koniec I i III kwartału danego roku, zawierają ponadto dane o:

a) przeprowadzonych kontrolach w ramach wdrażania Programu oraz ich wynikach,

b) realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie,

c) napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania;

2) zawierają dane z podziałem na województwa.

§ 3. 1. Sprawozdania okresowe i końcowe oraz zbiorcze sprawozdania okresowe i końcowe zawierają dane za okres sprawozdawczy, dotyczące:

1) przebiegu wdrażania działań Programu, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy;

2) czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem i oceną Programu, w tym sposobu gromadzenia w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu;

3) przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników;

4) napotkanych problemów we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania;

5) zaleceń:

a) Komitetu Monitorującego i ich realizacji,

b) instytucji zarządzającej i ich realizacji;

6) wystąpienia okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu;

7) wykorzystania pomocy technicznej przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy;

8) realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie;

9) systemu organizacyjnego wdrażania Programu.

2. Zbiorcze sprawozdania okresowe i końcowe zawierają również dane o przebiegu realizacji finansowej Programu, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o płatność, beneficjentów, którzy otrzymali płatności z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu, oraz dane dotyczące kwot wypłaconych płatności.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach również według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego za okres od początku wdrażania Programu.

4. Do sprawozdań okresowych i końcowych oraz zbiorczych sprawozdań okresowych i końcowych dołącza się tabele monitorowania, zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania).

5. Sprawozdania okresowe i końcowe oraz zbiorcze sprawozdania okresowe i końcowe przekazuje się w formie elektronicznej i papierowej.

§ 4. 1. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy przekazują Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdania z wykonywania przez nie zadań instytucji zarządzającej, najpóźniej w:

1) 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia — w przypadku sprawozdań bieżących, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a;

2) 6. dniu roboczym kolejnego miesiąca — w przypadku sprawozdań bieżących, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b;

3) 20. dniu roboczym kolejnego półrocza — w przypadku sprawozdań okresowych półrocznych;

4) dniu 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie — w przypadku sprawozdań okresowych rocznych;

5) dniu 1 lutego 2016 r. — w przypadku sprawozdania końcowego.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje instytucji zarządzającej sprawozdania zbiorcze z wykonywania przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy zadań instytucji zarządzającej, najpóźniej w:

1) 3. dniu roboczym kolejnego tygodnia — w przypadku zbiorczych sprawozdań bieżących, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a;

2) 10. dniu roboczym kolejnego miesiąca — w przypadku zbiorczych sprawozdań bieżących, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b;

3) 40. dniu roboczym kolejnego półrocza — w przypadku zbiorczych sprawozdań okresowych półrocznych;

4) dniu 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja — w przypadku zbiorczych sprawozdań okresowych rocznych;

5) dniu 31 marca 2016 r. — w przypadku zbiorczego sprawozdania końcowego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).