ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne, jakie powinna spełnić jednostka organizacyjna upoważniona do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;

2) wzór wniosku o wydanie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;

3) sposób prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

§ 2. Warunki organizacyjno-techniczne, jakie powinna spełniać jednostka organizacyjna prowadząca badania skuteczności działania środka ochrony roślin, zwane dalej „Zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej”, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór wniosku o wydanie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin przeprowadza się zgodnie z metodami tych badań, określonymi w wytycznych wydanych na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

§ 5. 1. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin obejmują:

1) skuteczność działania tego środka w zwalczaniu lub zapobieganiu występowania organizmu szkodliwego lub we wpływaniu na procesy życiowe roślin uprawnych w inny sposób niż składnik pokarmowy;

2) fitotoksyczność tego środka, z uwzględnieniem różnych odmian rośliny;

3) wpływ tego środka na jakość i wysokość plonu roślin lub produktów roślinnych w badaniach fitotoksyczności, jeżeli takie badania zostały przeprowadzone, lub w badaniach sprawdzających skuteczność jego działania;

4) możliwość pojawienia się odporności organizmów szkodliwych na ten środek;

5) możliwość wystąpienia niepożądanego lub nieprzewidzianego działania ubocznego tego środka na organizmy pożyteczne lub inne organizmy niepodlegające zwalczaniu, na rośliny uprawiane następczo i sąsiadujące oraz wpływ na rośliny przeznaczone do produkcji materiału siewnego.

2. Badania mające na celu sprawdzenie fitotoksyczności środka ochrony roślin przeprowadza się dla środków:

1) z grupy herbicydów;

2) z pozostałych grup, w przypadku gdy:

a) w skład badanego środka ochrony roślin wchodzi substancja aktywna, która, zgodnie z zakresem jego stosowania, nie wchodzi w skład żadnego środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu, oraz ma być on stosowany do-glebowo lub do zaprawiania materiału siewnego,

b) w badaniach skuteczności działania środka zostało stwierdzone jego działanie fitotoksyczne.

§ 6. 1. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin przeprowadza się w różnych warunkach glebowo-klimatycznych, środowiskowych i agrotechnicznych, charakterystycznych dla uprawy danej rośliny.

1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy roślin uprawianych pod osłonami oraz roślin lub produktów roślinnych przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych.

2. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być przeprowadzone, po spełnieniu wymagań określonych w art. 33 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w jednym cyklu albo sezonie produkcyjnym uprawy roślin w przypadku organizmów kwarantannowych.

3. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin zawierającego substancję aktywną:

1) która nie wchodzi w skład środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu, przy uprawie danej rośliny – obejmują co najmniej dwa cykle albo dwa sezony produkcyjne uprawy tej rośliny i przeprowadza się je:

a) dla badań mających na celu sprawdzenie skuteczności działania tego środka w zwalczaniu lub zapobieganiu występowania organizmu szkodliwego lub we wpływaniu na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w określonej roślinie uprawnej, oraz jego wpływu na jakość i wysokość plonu – w liczbie określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) dla badań mających na celu sprawdzenie fitotoksyczności środka ochrony roślin – w liczbie określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) która wchodzi w skład środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu w tym samym zakresie stosowania, obejmują jeden cykl albo sezon produkcyjny uprawy tej rośliny i przeprowadza się je w liczbie określonej odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.

4. Badanie środka ochrony roślin zawierającego substancję aktywną wchodzącą w skład środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu przy uprawie danej rośliny, stosowanego w mieszaninie z preparatem niebędącym środkiem ochrony roślin lub substancją poprawiającą właściwości lub skuteczność tego środka, obejmuje jeden cykl albo sezon produkcyjny uprawy danej rośliny i jest przeprowadzane w warunkach odpowiadających zakresowi stosowania środka ochrony roślin określonemu przez wnioskodawcę.

5. Badanie mające na celu sprawdzenie skuteczności działania mieszaniny, o której mowa w ust. 4, w zwalczaniu organizmu szkodliwego w określonej roślinie uprawnej, wpływu na jakość i wysokość plonu oraz sprawdzenie fitotoksyczności przeprowadza się w liczbie określonej odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, jeżeli mieszanina ta zawiera substancję aktywną niewchodzącą w skład środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu przy uprawie danej rośliny; jeżeli mieszanina ta zawiera substancję aktywną wchodzącą w skład środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu przy uprawie danej rośliny – przeprowadza się dwa takie badania.

6. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań środka ochrony roślin, o których mowa w ust. 1–5, nie można dokonać oceny skuteczności działania tego środka, czas przeprowadzania tych badań przedłuża się o dodatkowy cykl albo sezon produkcyjny.

§ 7. Wyniki badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zwalczaniu organizmu szkodliwego wykorzystuje się w ocenie skuteczności działania tego środka, jeżeli:

1) skuteczność zwalczania organizmu szkodliwego w danym badaniu mieści się w przedziałach procentowych, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) skuteczność badanego środka ochrony roślin jest porównywalna do użytego w tym badaniu środka porównawczego, jeżeli taki środek został dopuszczony do obrotu;

3) nasilenie występowania gatunków chwastów, w przypadku środków ochrony roślin z grupy herbicydów, przed zastosowaniem środka ochrony roślin, wynosiło nie mniej niż 4 sztuki na m2, z wyłączeniem środków ochrony roślin stosowanych doglebowo przed wschodami chwastów;

4) przed zastosowaniem środka ochrony roślin z grupy innej niż herbicydy, z wyłączeniem środków ochrony roślin stosowanych zapobiegawczo, wystąpiły choroby lub szkodniki będące przedmiotem badania.

§ 8. Badań skuteczności działania środka ochrony roślin nie przeprowadza się, jeżeli:

1) środek ochrony roślin zawiera te same i w takiej samej ilości substancje aktywne i środki pomocnicze oraz znajduje się w takiej samej formie użytkowej jak środek:

a) tego samego wnioskodawcy dopuszczony do obrotu pod inną nazwą handlową,

b) dopuszczony do obrotu, pod taką samą lub inną nazwą handlową, jeżeli podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wyrazi pisemną zgodę na korzystanie z wyników badań skuteczności biologicznej dotyczących tego środka;

2) środek ochrony roślin tego samego wnioskodawcy dopuszczony do obrotu zawiera:

a) te same substancje aktywne i substancje lub preparaty niebędące substancjami aktywnymi oraz środek ten znajduje się w takiej samej formie użytkowej,

b) te same substancje aktywne, ale łączna różnica w ich ilości nie przekracza 10%

– jeżeli ilość tych substancji aktywnych na określoną jednostkę powierzchni przy stosowaniu tego środka jest taka sama jak środka dopuszczonego do obrotu;

3) w składzie środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu zastosowano inne substancje lub preparaty niebędące substancjami aktywnymi, które nie mają wpływu na jego skuteczność biologiczną oraz nie zwiększają zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt lub dla środowiska.

§ 9. 1. Liczba badań środka ochrony roślin mających na celu sprawdzenie skuteczności działania tego środka w:

1) zwalczaniu organizmu szkodliwego lub

2) zapobieganiu występowania organizmu szkodliwego

– na roślinach warzywnych, sadowniczych, rolniczych, zielarskich i drzewach leśnych oraz jego wpływu na jakość i wysokość plonu tych roślin może zostać zmniejszona do jednego badania, jeżeli badania na roślinie reprezentatywnej zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 oraz zostały zastosowane zasady ekstrapolacji badań środka ochrony roślin, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Badania środka ochrony roślin mające na celu sprawdzenie skuteczności działania tego środka:

1) w zwalczaniu organizmu szkodliwego lub

2) w zapobieganiu występowaniu organizmu szkodliwego, lub

3) we wpływaniu na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w przypadku regulatorów wzrostu, stosowanych do ukorzeniania sadzonek

– na roślinach ozdobnych albo roślinach lub produktach roślinnych przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych oraz jego wpływu na jakość i wysokość plonu tych roślin mogą zostać przeprowadzone na roślinach reprezentatywnych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 oraz z zastosowaniem zasad ekstrapolacji badań środka ochrony roślin, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Zasady ekstrapolacji badań środków ochrony roślin przeprowadzonych na roślinach reprezentatywnych stosuje się w przypadku, gdy ten środek zawiera substancję aktywną, która wchodzi, zgodnie z zakresem jego stosowania, w skład co najmniej jednego środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu.

4. (uchylony).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. (poz. 1890)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).