ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 138, poz. 1319, z 2004 r. Nr 43, poz. 401 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 258) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:


„2 Bydło żywe: zwierzęta rzeźne i hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone 50 sztuk 80 sztuk 80 sztuk

5”


2) Ip. 4 otrzymuje brzmienie:


„4 Owce i kozy żywe, wełna owcza strzyżona potna, mięso baranie i kozie: świeże, chłodzone, mrożone 200 sztuk 400 sztuk 600 sztuk

5”


3) Ip. 10 otrzymuje brzmienie:


„10 Jaja ptasie 500 000 sztuk

5”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).