ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, które dołącza się do wniosku

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory wniosków o przyznanie:

1) rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zryczałtowanej pomocy finansowej za niezależne wycofanie produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pomocy finansowej na prywatne składowanie produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wniosków, o których mowa w § 1, dołącza się:

1) decyzję:

a) o wpisie organizacji producentów rybnych do rejestru organizacji uznanych,

b) w sprawie zatwierdzenia:

— programu operacyjnego,

— zmiany programu operacyjnego, jeżeli została wydana;

2) zatwierdzony program operacyjny;

3) zatwierdzoną zmianę programu operacyjnego, jeżeli została dokonana;

4) zaświadczenie wydane przez bank, potwierdzające posiadanie odrębnego rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku;

5) aktualny odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania;

2) świadectwo, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 289 z 16.11.2000, str. 11), jeżeli zostało wystawione.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania albo cen sprzedaży;

2) świadectwo, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa, jeżeli zostało wystawione.

4. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 3, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, dołącza się oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią autonomicznych cen wycofania.

5. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 4, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, dołącza się oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen sprzedaży.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2005 r. (poz. 1702)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).