ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa odstępstwa od wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571), jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe, pozyskane w całości lub w części z drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ochrony przed Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenie „drewno podatne” oznacza opakowania drewniane składające się, w całości lub w części, z nieprzetworzonego drewna pozyskanego z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna Thuja L. w postaci skrzyń, pudeł, klatek, bębnów, palet, skrzyniopalet, drewna do mocowania ładunków oraz innych opakowań używanych w transporcie towarów, bez względu na to, czy wprowadzane są z towarzyszącym towarem, czy bez niego, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 3. Drewno podatne, pochodzące z Kanady, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać poddane jednemu z następujących zabiegów:

1) obróbce cieplnej dokonanej w taki sposób, aby rdzeń drewna osiągnął co najmniej 56°C i temperatura ta była utrzymywana przez co najmniej 30 minut; zabieg ten może być dokonany w zamkniętej komorze albo w suszarni komorowej, która została urzędowo zbadana i zatwierdzona do tego celu w państwie eksportującym; drewno podatne po przeprowadzeniu obróbki cieplnej powinno zostać oznakowane znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

2) impregnacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Komisję Europejską do tego celu środka chemicznego; drewno podatne poddane impregnacji powinno zostać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

3) fumigacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Komisję Europejską do tego celu środka chemicznego; drewno podatne poddane fumigacji powinno zostać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano.

§ 4. 1. Drewno podatne pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno zostać poddane jednemu z zabiegów określonych w § 3 oraz zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, które zawiera informację o przeprowadzonym zabiegu.

2. Zabiegów określonych w § 3 nie stosuje się do drewna podatnego pochodzącego z obszarów Chińskiej Republiki Ludowej, na których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al., określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Do drewna podatnego, poddanego zabiegom określonym w § 3, nie stosuje się wymagań określonych w części A w dziale 1 w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1249)

WYKAZ OBSZARÓW CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, WOLNYCH OD BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER AND BUHERE) NICKLE ET AL. ORAZ WYKAZ KODÓW TYCH OBSZARÓW

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).