ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Maksymalna wysokość rekompensaty z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw, niewymienionych w załączniku X do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) 2200/96, (WE) 2201/96 i (WE) 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1), wynosi jedną trzecią średniej krajowej ceny uzyskiwanej za dany gatunek owoców lub warzyw na rynkach hurtowych.

2. Średnia krajowa cena, o której mowa w ust. 1, jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej cen hurtowych notowanych w tygodniach z trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży, odpowiadających tygodniowi, w którym odbiorca owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży otrzymał te produkty, zbieranych na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).