ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie krajowej kwoty mlecznej, krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej oraz krajowego współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się krajową kwotę mleczną w wysokości 8 964 017 000 kg.

2. Krajowa kwota mleczna przeznaczona dla:

1) dostawców hurtowych – wynosi 7 466 496 219 kg;

2) dostawców bezpośrednich – wynosi 458 189 622 kg.

§ 2. Określa się krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych – w wysokości 1 033 503 781 kg;

2) dostawców bezpośrednich – w wysokości 5 827 378 kg.

§ 3. Określa się krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych – jako równy 1;

2) dostawców bezpośrednich – jako równy 0,64.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).