ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się miejsca pierwszej sprzedaży będące centrami pierwszej sprzedaży gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru:

1) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Helu, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel;

2) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb we Władysławowie, ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo;

3) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Darłowie, ul. Kotwiczna-Molo, 76-153 Darłowo;

4) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce, ul. Bohaterów Westerplatte 4, 76-270 Ustka;

5) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Kołobrzegu, ul. Bałtycka 36, 78-100 Kołobrzeg;

6) Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Kołobrzegu, ul. Bałtycka 29, 78-100 Kołobrzeg.

§ 2.1. Ryby z gatunków, o których mowa w § 1, mogą być wyładowywane w celu wprowadzenia do pierwszej sprzedaży w miejscach określonych w § 1 od poniedziałku do soboty, w godzinach 700—2300.

2. W przypadku gdy w miejscach pierwszej sprzedaży określonych w § 1 jest zainstalowany system telewizji przemysłowej, który zapewnia całodobowo, w sposób ciągły:

1) identyfikację statku rybackiego dokonującego wyładunku,

2) monitorowanie wyładunku i transportu wewnętrznego,

3) identyfikację i rejestrację lądowych środków transportu przywożących ryby z gatunków, o których mowa w § 1, oraz monitorowanie ich wyładunku i transportu wewnętrznego,

4) monitorowanie sortowania, ważenia, a tam, gdzie jest to wymagane — liczenia, wraz z rejestracją danych na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dane te będą w sposób należyty utrwalone, przechowywane i zabezpieczone, przy zapewnieniu ich czytelnego odtworzenia i skopiowania na potrzeby organów inspekcji rybołówstwa morskiego

— wyładunki ryb z gatunków, o których mowa w § 1, mogą być dokonywane we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).