ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj pomieszczeń i urządzeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład zboża, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych oraz towary rolne zamrożone lub schłodzone;

2) szczegółowe warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład zboża, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych posiada magazyny lub wydzielone pomieszczenia składowe przeznaczone do składowania towarów o pojemności nie mniejszej niż 5 000 ton, z czego nie mniej niż 250 ton zostaje wydzielone pod dom składowy.

2. Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład towary rolne zamrożone lub schłodzone posiada chłodnie przeznaczone do składowania towarów o pojemności nie mniejszej niż 100 ton.

§ 3. Magazyny lub wydzielone pomieszczenia składowe, o których mowa w § 2 ust. 1, wyposaża się w urządzenia zapewniające:

1) wydanie i przyjęcie z transportu kołowego lub kolejowego co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

2) ważenie co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

3) czyszczenie wstępne co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

4) czyszczenie zasadnicze co najmniej:

a) 5 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 10 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 15 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

5) suszenie o 6% wilgotności co najmniej:

a) 5 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 10 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 40 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

6) transport wewnętrzny poziomy – co najmniej dwie drogi technologiczne transportowe o wydajności:

a) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 40 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 80 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 120 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

7) transport wewnętrzny pionowy – co najmniej dwie drogi technologiczne o wydajności:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton.

§ 3a. Towary rolne dostarczane do domu składowego zamrożone lub schłodzone zaopatruje się w:

1) handlowy dokument identyfikacyjny;

2) świadectwo zdrowia lub deklarację jakości wystawioną przez producenta.

§ 3b. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne zamrożone wyposaża się w komory składowe izolowane przeznaczone do przechowywania towaru zamrożonego, posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze lub freonowe, zapewniające utrzymanie temperatury przechowywania nie wyższej niż-18°C.

§ 3c. 1. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne schłodzone, które mają być przechowywane jako zamrożone, wyposaża się w zamrażalnie o minimalnej pojemności chłodniczej 200 m3, o działaniu okresowym, przeznaczone do zamrażania towarów rolnych w środowisku powietrza w temperaturze nie wyższej niż -25 °C, posiadające:

1) chłodnice powietrza o dużej powierzchni chłodzącej;

2) wentylatory do wywoływania wymuszonego obiegu powietrza lub

3) urządzenia zamrażalnicze będące tunelami okresowymi lub ciągłymi, zamrażające:

a) w środowisku powietrza,

b) poprzez kontakt towaru rolnego z powierzchnią chłodzącą lub

c) poprzez kontakt towaru rolnego z cieczą o niskiej temperaturze.

2. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne schłodzone, które mają być przechowywane jako schłodzone, wyposaża się w komory składowe izolowane posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze lub freonowe, zapewniające utrzymanie temperatury przechowywania w granicach od -1 do +4 °C.

§ 3d. Niedopuszczalne jest zamrażanie towarów rolnych w komorach składowych.

§ 3e. 1. Komory składowe, o których mowa w § 3b i § 3c ust. 2, wyposaża się w urządzenia zapewniające:

1) przyjęcie i wydanie towaru rolnego oraz jego transport wewnętrzny poziomy i pionowy, takie jak:

a) rampy przeładunkowe obudowane,

b) doki załadunkowe i wyładunkowe,

c) wózki podnośnikowe i wózki paletowe,

d) windy towarowe;

2) składowanie towaru rolnego, takie jak: stojaki, elki, palety i regały;

3) ważenie, takie jak: wagi pomostowe, uchylne lub wjazdowe;

4) pomiar temperatury w zamrażalniach i komorach składowych, takie jak:

a) termografy

b) automatyczne rejestratory temperatury,

c) cyfrowe systemy kontroli i rejestrowania temperatury;

5) pomiar temperatury towaru rolnego, takie jak: termometry alkoholowe, termometry elektroniczne z miernikami wgłębnymi temperatury.

2. Komory składowe, o których mowa w § 3c ust. 2, oprócz urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wyposaża się w cyfrowe systemy kontroli i rejestrowania wilgoci.

3. Komory składowe posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed wyciekiem amoniaku:

1) detektory przenośne sygnalizujące stężenie amoniaku lub

2) urządzenia stacjonarne sygnalizujące stężenie amoniaku i automatycznie wprowadzające działania prewencyjne.

§ 3f. W domu składowym pobiera się próbki towaru rolnego.

§ 4. 1. Laboratorium przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład zboże, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych wyposaża się w następujące urządzenia pomiarowo-badawcze dostosowane do zakresu i metodyk badań jakości towarów:

1) wilgotnościomierz;

2) gęstościomierz z pojemnikiem 1,0 l lub 0,25 l;

3) zestaw do oznaczania liczby opadania;

4) sita do oznaczania zanieczyszczeń;

5) separator laboratoryjny;

6) analizator NIR z aktualną kalibracją lub zestawy do oznaczania:

a) zawartości białka metodą Kjeldahla,

b) wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego lub ilości i jakości glutenu.

2. Laboratorium przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne zamrożone lub schłodzone wyposaża się w następujące urządzenia pomiarowo-badawcze:

1) wagę laboratoryjną z dokładnością ważenia -/+0,1 g;

2) termometry o zakresach pozwalających na kontrolowanie temperatury towarów rolnych zamrożonych lub schłodzonych z dokładnością 0,5 °C;

3) próbniki świdrowe i nożowe do pobierania próbek towarów rolnych;

4) przyrząd do pomiaru mięsności tusz wieprzowych;

5) lodówkę z zamrażalnikiem do przechowywania próbek towarów rolnych mrożonych lub schłodzonych.

§ 5. 1. Osoba prawna prowadząca przedsiębiorstwo składowe może przyjmować na skład towary rolne, o których mowa w § 1 pkt 1, tylko do ich wartości finansowej równej sumie kapitału własnego, która może być powiększona o kwotę posiadanej gwarancji bankowej. Niedopuszczalne jest zliczanie gwarancji udzielonych przez różne banki.

2. Osoba fizyczna oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi prowadzące przedsiębiorstwo składowe mogą przyjmować na skład towary rolne tylko do ich wartości finansowej równej sumie majątku własnego w formie nieruchomości lub prawa do użytkowania wieczystego, wycenionego przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszonej o zadłużenie długoterminowe i powiększonej o ewentualne długoterminowe depozyty finansowe w bankach oraz gwarancję bankową. Niedopuszczalne jest zliczanie gwarancji udzielonych przez różne banki.

3. Wartość finansową towarów rolnych przyjmowanych na skład, wymienionych w § 2 ust. 1, oblicza się, mnożąc pojemność składową magazynu przez cenę interwencyjną zboża.

4. Wartość finansową towarów rolnych schłodzonych lub zamrożonych, przyjmowanych na skład, strony określają w ramach zawieranych umów.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).