ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej, pod warunkiem że:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego, udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) kopię dokumentu tożsamości – części dotyczącej danych osobowych;

2) aktualne zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), jako rolnik, w pełnym zakresie z mocy ustawy, oraz o braku zaległości w opłacaniu składek z tego tytułu;

3) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego:

a) o braku zaległości podatkowych,

b) potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, lub potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem tego podatku;

4) aktualne zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

a) o wielkości gospodarstwa rolnego,

b) o braku zaległości podatkowych,

c) potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego;

5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe i w przypadku ukończenia studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej innym niż:

a) rolnictwo,

b) ekonomika rolnictwa lub ekonomia w wyższych szkołach rolniczych,

c) ogrodnictwo,

d) weterynaria,

e) melioracja wodna lub inżynieria środowiska w wyższych szkołach rolniczych,

f) technika rolnicza i leśna,

g) zootechnika,

h) architektura krajobrazu w wyższych szkołach rolniczych,

i) zarządzanie i marketing w wyższych szkołach rolniczych

– oświadczenie wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, potwierdzone przez szkołę wyższą, w której wnioskodawca ukończył dany kierunek studiów;

6) wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM);

7) plan projektu;

8) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, którego dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;

9) oświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie tych minimalnych standardów – jeżeli zostały wydane z urzędu lub przepisy odrębne przewidują możliwość ich wydania na wniosek wnioskodawcy;

10) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

11) wniosek o uwzględnienie okresu wyłączenia — jeżeli wnioskuje on o niezaliczanie tego okresu do okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

12) oświadczenie właściciela nieruchomości rolnej, że wyraża zgodę na realizację projektu — jeżeli w projekcie uwzględniona jest nieruchomość rolna będąca w posiadaniu zależnym wnioskodawcy;

13) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wymaganych przy udzielaniu pomocy w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” albo „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca – jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;

14) kopię umowy na odbiór nadprodukcji nawozów naturalnych – jeżeli w gospodarstwie istnieje nadprodukcja azotu w nawozach naturalnych powyżej 170 kg N/ha użytków rolnych.

§ 3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 11, wnioskodawca dołącza do tego wniosku w szczególności:

1) kopię książeczki wojskowej – części dotyczącej danych osobowych i okresu odbywania służby wojskowej lub

2) dokumenty potwierdzające okres wydzierżawienia gospodarstwa rolnego:

a) kopię umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo

b) kopię umowy dzierżawy z datą pewną, albo

c) kopię umowy dzierżawy wraz z kopią dokumentu urzędowego — w przypadku gdy data pewna zawarcia umowy dzierżawy wynika z dokumentu urzędowego , albo

d) kopię umowy dzierżawy oraz odpis skrócony aktu zgonu — w przypadku śmierci dzierżawcy, albo

e) odpis z księgi wieczystej, albo

f) wypis z rejestru gruntów, lub

3) dokumenty potwierdzające okres, w którym rolnik udzielił pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa rolnego:

a) kopię pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa rolnego udzielonego w formie aktu notarialnego albo

b) kopię pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa rolnego z datą pewną, albo

c) kopię pełnomocnictwa wraz z kopią dokumentu urzędowego — w przypadku gdy data pewna udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu urzędowego, albo

d) kopię pełnomocnictwa oraz odpis skrócony aktu zgonu — w przypadku śmierci pełnomocnika, lub

4) zaświadczenie o okresach kształcenia wydane przez:

a) szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej lub

b) dotychczasową szkołę ponadpodstawową, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) szkołę wyższą.

§ 4. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 5 w zakresie dotyczącym oświadczenia wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej oraz w pkt 6, 7, 9 i 11 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 6. Złożenie wniosku w instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 7. 1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 8. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. 1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. (poz. 2454)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).