ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

Na podstawie art. 68 ust. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 189, poz. 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Członkowi Rady Rolników zamieszkałemu poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, lub posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i kosztów noclegów.

2. Zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji kolejowej lub autobusowej, określanych na podstawie pisemnego oświadczenia członka Rady Rolników, nie wyższych jednak niż wynikające z ceny biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej członkowi Rady Rolników ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez Prezesa Kasy dla pracowników Kasy, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zwrotu kosztów noclegów albo ryczałtu za każdy nocleg stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne należne za dany miesiąc wypłaca się nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca.

2. Ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłaca się po zakończeniu posiedzenia.

3. Rozliczenie oraz zwrot kosztów przejazdów i kosztów noclegów w związku z udziałem członka Rady Rolników w posiedzeniu następuje po zakończeniu posiedzenia albo na następnym posiedzeniu, w którym ten członek bierze udział.”.

§ 2. Do rozliczenia oraz zwrotu kosztów przejazdów i kosztów noclegów w związku z udziałem członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w posiedzeniu oraz wypłaty ryczałtowego wynagrodzenia za udział członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w posiedzeniu, które odbyło się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 115, poz. 791.